Hotărârea nr. 591/2020

cu aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței totale de 1.645 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 3

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

cu aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței totale de 1.645 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 3

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 311610/1 din 22.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 311610/2 din 22.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 1.645 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 3, identificat prin Planurile de situație avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 8803 din 04.02.2014, 43414 din 02.06.2014 și 46685 din 13.06.2014.

Întrucât urmare a măsurătorilor efectuate, s-a stabilit că amplasamentul lucrării mai sus menționate afectează suprafața totală de 1.645 mp, din care 1.124 mp teren a fost în proprietatea privată a unor persoane fizice / juridice, iar diferența de suprafață (521 mp) fiind înscrisă pe Municipiul Oradea / Statul Român / vechi proprietari CF.

Având în vedere că prin H.C.L. nr. 128 din 27.02.2014 (actualizată de H.C.L. nr. 484 din 19.06.2014), s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a terenului (cu construcții) proprietate privată, cu suprafața totală de 1.124 mp, afectat de coridorul de expropriere identificat prin Planurile de situație avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 8803 din 04.02.2014, 43414 din 02.06.2014 și 46685 din 13.06.2014, teren situat în mun. Oradea, zona cuprinsă între str. Gheorghe Doja și str. Dr. Louis Pasteur.

În scopul înscrierii în Cartea funciară a suprafețelor de 881 mp și 764 mp (total 1.645 mp), conform Anexei 1 și Anexei 2, reprezentând coridorul lucrării mai sus menționată,

Ținând cont de cele mai sus arătate,

Având în vedere art. 31 și 36 alin. (1) a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 881 mp. constituit conform Anexei 1, la prezenta Hotărâre, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ''Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea -

Biharkeresztes” - Drum expres” - Tronson 3.


Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 764 mp. constituit conform Anexei 2, la prezenta Hotărâre, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local


”Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea -Biharkeresztes” - Drum expres” - Tronson 3.

Art. 3. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a


Municipiului Oradea, a terenului :

S cota de 21/1529 mp, cu nr. topo. 1963, din teritoriul cadastral Oradea, teren identificat prin

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3918 / 17.01.2014;


J cota de 78/6891 mp cu nr. topo. 6336, din teritoriul cadastral Oradea, teren identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3918/17.01.2014.

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului afectat de lucrarea de utilitate publică, reprezentând:

J suprafața de 221 mp. teren cu nr. topo 175, din CF nr. 1385 - Oradea;

J suprafața de 101 mp. teren cu nr. topo 176, din CF nr. 1385 - Oradea;

J cota de 100 / 320 mp. teren cu nr. topo 117/3, din CF nr. 3193 - Oradea.

Art. 5. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat conform art.4 din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 881 mp, constituită prin

alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre,

reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 7. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 764 mp, constituită prin

alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre,

reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 8. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, conform celor propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 10. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 591

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

T a b e l

cu imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes - Drum expres” - tronson 3

Adresa imobilului: mun. Oradea, intravilan

Identificator

CF / Adv. OCPI Bihor

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată de lucrare, din nr. topo/cad. (mP)

Nr. de inventar (PMO)

Categoria de folosință

Nr. Cad. 173451

173451 Oradea

359

359

019035

D R U M

Nr. Top 175

1385 Oradea

221

221

Nr. Top 176

1385 Oradea

101

101

Nr. Top 1963

Adev. 3918/17.01.2014

1529

21

Nr. Cad. 173452

173452 Oradea

179

179

T O T A L

881

NOTA: În cazul colilor de C.F. in care Municipiului Oradea are drept de proprietate înscris asupra unei cote din imobil, suprafața pentru constituirea nr. cadastral, se va prelua din cota de proprietate a Municipului Oradea înscrisă in respectiva coală C.F.

T a b e l

cu imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes - Drum expres” - tronson 3

Adresa imobilului: mun. Oradea, intravilan

Identificator

CF / Adv. OCPI Bihor

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată de lucrare, din nr. topo / cad. (mP)

Nr. de inventar (PMO)

Categoria de folosință

Nr. Cad 9084

187777 Oradea

336

336 mp + casa cu 2 apartamente

019035

D R U M

Nr. Cad 9085

181186 Oradea

125

125

Nr. Cad 9086

181189 Oradea

125

125

Nr. Top 117/3

3193 Oradea

320

100

Nr. Top 6336

Adev. 3918/17.01.2014

6891

78

T O T A L

764

NOTA: În cazul colilor de C.F. in care Municipiului Oradea are drept de proprietate înscris asupra unei cote din imobil, suprafața pentru constituirea nr. cadastral, se va prelua din cota de proprietate a Municipului Oradea înscrisă in respectiva coală C.F.