Hotărârea nr. 590/2020

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 176780 - Oradea, privind terenul, situat în mun. Oradea, str. Graurilor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 176780 - Oradea, privind terenul, situat în mun. Oradea, str. Graurilor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 313131/1 din 13.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 313131/2 din 13.07.2020 prin care se propune aprobarea documentației cadastrale, pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF 176780 - Oradea, privind terenul situat în mun. Oradea, str.Graurilor.

Potrivit CF nr. 176780 - Oradea, terenul luat în studiu aparține proprietății private a Municipiului Oradea. Cota de 22 /1.394 mp a fost luată în studiu pentru dezvoltarea rețelei stradale, prin Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin HCL nr. 840 din 2014.

Văzând cererea înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. nr. 295827 din 24.06.2020, prin care dl. Degău Daniel a solicitat aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 4814, în două parcele distincte, din care suprafața de 22 mp se va constitui cu destinația de drum, iar diferența de 1.372 mp va rămâne în domeniul privat al Municipiului Oradea.

Lucrarea de dezmembrare a fost avizată de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 25888 din 11.03.2020.

În vederea înscrierii în evidențele de cadastru a celor două parcele,

În baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 176780, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisa în CF - mp -

Nr. inventar

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată

-mp-

M e n ț i u n i reprezintă

176780- Oradea

4814

1.394

022085

207165

1.372

Teren

proprietatea privată a mun. Oradea;

207166

22

Teren

proprietate publică a mun. Oradea

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a suprafeței de 22 mp teren, cu nr. cadastral nou constituit 207166, cu destinația de drum.

Art. 3. Se aprobă deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

>                207165 - având suprafața de 1.372 mp, teren - proprietate privată a Municipiului

Oradea,

>               207166 - având suprafața de 22 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public și privat al Municipiului Oradea și evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune;

  • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 590

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”