Hotărârea nr. 59/2020

pentru modificarea anexei la HCL nr. 274 / 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

        pentru modificarea anexei la HCL nr. 274 / 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

 

 

      Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 169163/05.02.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 30112/30.01.2020, prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 274 / 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124  în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”.

       În conformitate cu prevederile art. (9) alin. (7) lit. f) din Contractul de finanțare nr. 4555/09.07.2019 care prevede situațiile în care poate fi modificat.

                       Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

                       Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                       În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art.I. Se modifică anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 274/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”.

Art.II.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 274/17.04.2019, rămân neschimbate.

Art.III.  Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

·         Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională

·         Direcția Tehnică

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 59

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                   

 

            ANEXA la H.C.L. 59/2020

 

I. DATE GENERALE

 

1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, P128, AN123, AN124, AN122 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

2. Amplasamentul:

Bloc PB126 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc PB127 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc P128 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc AN123 - str. Mestesugarilor, nr. 73B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc AN124 - str. Mestesugarilor, nr. 73, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Bloc AN122 - str. Mestesugarilor, nr. 73C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

3. Beneficiarul investitiei:

Asociaţia de proprietari ” Mestesugarilor 208”

 

4. Titularul investitiei:

Municipiul Oradea

 

5. Elaboratorul documentatiei:

S.C. PROIECT BIHOR S.A., Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Gen. Magheru, nr. 23

 

            II. SITUATIA EXISTENTA

 

            Investitia se refera la patru clădiri - blocuri de locuinţe - condominiu

1.     Bloc PB126 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB126 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB127, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×40,00 m. Blocul PB126 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un ap. cu o cameră transformat din uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. Ulterior s-a procedat la intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta conform cu A.C nr.1860/23.09.2014 eliberata de P.M.O.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

2.   Bloc PB127 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1982.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:    - locuinţe la nivelele supraterane (19 ap. cu 2 camere şi un apartament      

                         cu 1 cameră)

                      - subsol tehnic

  Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe PB127 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB126, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×39,75 m. Blocul PB127 are dimensiunile în plan de 11,20×19,87 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un ap. cu o cameră transformat din uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. Ulterior s-a efectuat intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta prin A.C. nr.90/30.01.2015.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate, de asemenea, din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

3.    Bloc P128 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (20 apartamente)

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Blocul de locuinţe P 128 este realizat din punct de vedere structural împreună cu blocul PB127, peretele despărţitor dintre acestea fiind perete comun. Construcţia are în plan formă de bară cu dimensiunile de 11,20×39,75 m. Blocul P 128 are dimensiunile în plan de 11,20×20,00 m. Pe ambele laturi acesta are prevăzute, pe zona mediană, două ieşinduri cu dimensiunile în plan de 1,50×7,60 m.

Înălţimea unui nivel este de 2,70 m din care înălţimea liberă este de circa 2,50 m.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzut la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (hol, bucătărie, baie, cămară şi debara) şi un balcon.

La nivelul parterului sunt prevăzute 3 apartamente cu câte două camere identice cu cele de la etaje, şi respectiv un ap. cu o cameră transformat din uscătorie şi holul cu scara de acces la casa scării.

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip terasă cu învelitoare bituminoasă. Ulterior beneficiarul a realizat peste învelitoarea bituminoasă existentă un acoperiş cu învelitoare din ţiglă cu scurgerea în două ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. Ulterior s-a procedat la intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta conform autorizatiei de construire nr.1862/23.09.2014 eliberata de P.M.O.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din pereţi portanţi realizaţi din panouri mari prefabricate. Pereţii interiori sunt realizaţi din panouri monostrat din b.a. în grosime de 14 cm iar pereţii exteriori sunt realizaţi din panouri tristrat în grosime de 27 cm.

Planşeele sunt realizate de asemenea din panouri prefabricate din b.a., inclusiv scara.

La nivelul subsolului s-au dispus pe conturul pereţilor portanţi ai suprastructurii, elevaţii din beton simplu prevăzute la partea superioară cu centuri din b.a.

              Sub elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu şi centuri din b.a. dispuse la partea superioară.

 

4.   Bloc AN123 - str. Mestesugarilor, nr. 73B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                        - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:      - locuinţe la nivelele supraterane (16 apartamente)

                        - spatii comerciale la parter, din constructia blocului

                        - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

            Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 13,20×20,10 m.

            Înălţimea nivelelor curente (etajele I-IV) este de 2,74 m din care înălţimea liberă este de 2,56 m. Înălţimea parterului este de 3,20 m din care înălţimea liberă este de 3,02 m.

            Nodul de circulaţie pe verticală şi pe orizontală în vederea asigurării accesului la apartamente este situat pe zona centrală a construcţiei, fiind alcătuit din scara de acces realizată într-o singură rampă şi respectiv holul de acces aferent casei scării.

            Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare etaj câte 4 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (bucătărie, baie, antreu şi debara) şi balcon.

            Parterul are ca destinaţie spaţii comerciale. Pe zona frontală acesta este evazat pe întreaga lăţime a construcţiei cu circa 3,70 m faţă de pereţii exteriori ai etajelor.

            Pereţii de închidere pe cele două laturi longitudinale sunt realizaţi din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. La nivelul parterului, pe zona frontală sunt prevăzute spaţii vitrate aferente spaţiilor comerciale de la parter.

            Parapeţii logiilor şi balcoanelor sunt realizaţi parţial din placa b.a., în care s-au prevăzut pe latura frontală trei panouri din sticlă armată, dispuse în rame din profile de tablă îndoită.          Ulterior, o parte a acestor panouri a fost înlocuită cu zidărie din cărămidă sau plăci b.c.a.. La nivelul etajului I s-au prevăzut pe ambele laturi ale construcţiei parapeţi continui dispuşi pe toată lungimea construcţiei, realizaţi din placă de b.a. de 6-8 cm grosime.

            Finisajul exterior al construcţiei este alcătuit parţial (circa 60%) din tencuială stropită şi parţial din placaj ceramic, imitaţie de cărămidă (circa 40%).

            Construcţia are prevăzut un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, prevăzut cu scurgerea în două ape. Acesta s-a realizat peste acoperişul tip terasă cu învelitoare bituminoasă existent iniţial. Acoperişul s-a realizat fără proiect şi fără autorizaţie de construire. Ulterior s-a procedat la intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta conform cu autorizatia de construire nr.1858/23.09.2014.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme rare de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Diafragmele sunt dispuse pe ambele direcţii ale construcţiei, inclusiv la capetele construcţiei. Astfel s-au prevăzut câte 5 diafragme transversale şi respectiv două diafragme longitudinale interioare. Între diafragmele transversale s-au întrodus două cadre transversale cu 3 deschideri. Acestea au în alcătuire stâlpi lamelari (25×120 cm) dispuşi în axele marginale şi respectiv bulbii aferenţi diafragmelor longitudinale (25×50 cm). Rigla cadrelor este alcătuită din grinzi prefabricate prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm înălţime) în vederea asigurării legăturii cu planşeele. Pe cele două laturi exterioare ale construcţiei sunt prevăzute două cadre longitudinale cu 6 deschideri. Rigla acestora, alcătuită deasemenea din grinzi prefabricate cu suprabetonare, reazemă pe capetele celor 5 diafragme transversale şi respectiv pe stâlpul lamelar.

Diafragmele transversale exterioare (de capete) sunt căptuşite la exterior, pe zonele în care nu sunt în contact cu construcţiile învecinate, cu zidărie de plăci b.c.a. în grosime de 15-20 cm.

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistenţă se încadrează la „structuri cu diafragme rare” cu pereţi cuplaţi.

Planşeele sunt realizate integral din b.a. prefabricat.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereţii exteriori de închidere sunt prevăzute elevaţii din beton simplu.

Sub diafragme şi elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

 

 

5.   Bloc AN124 - str. Mestesugarilor, nr. 73, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1982.

Nr. de nivele: -   5 nivele supraterane (P+4E)

                         -   1 nivel subteran (subsol tehnic )

Destinaţia:     -   locuinţe la nivelele supraterane (8 ap. cu 2 cam. şi 8 ap. cu 4 cam.)                                                     -  spatii comerciale la parter, din constructia blocului.

                         -  subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 13,20×23,20 m.

Înălţimea nivelelor curente (etajele I-IV) este de 2,74 m din care înălţimea liberă este de 2,56 m. Înălţimea parterului este de 3,20 m din care înălţimea liberă este de 3,02 m.

Nodul de circulaţie pe verticală şi pe orizontală în vederea asigurării accesului la apartamente este situat pe zona centrală a construcţiei, fiind alcătuit din scara de acces realizată într-o singură rampă şi respectiv holul de acces aferent casei scării.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare etaj câte 2 apartamente cu 3 camere şi 2 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (bucătărie, baie, antreu şi debara), balcon şi respectiv logie la apartamentele cu 3 camere.

Zonele aferente logiilor sunt evazate spre exterior faţă de peretele exterior cu circa 60 cm. Această evazare s-a păstrat şi la nivelul planşeului acoperiş (planşeu peste etajul IV).

Parterul are ca destinaţie spaţii comerciale. Pe zona laterală dreapta acesta este evazat pe întreaga lăţime a construcţiei cu circa 4,0 m faţă de pereţii exteriori ai etajelor. Pe latura din spate s-a evazat numai planşeul peste parter, acesta fiind prevăzut în consolă cu circa 80 cm faţă de pereţii exteriori.

Pereţii de închidere pe cele două laturi longitudinale sunt realizaţi din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. La nivelul parterului, pe zona frontală sunt prevăzute spaţii vitrate aferente spaţiilor comerciale de la parter.

Parapeţii logiilor şi balcoanelor sunt realizaţi parţial din placa b.a., în care s-au prevăzut pe latura frontală trei panouri din sticlă armată, dispuse în rame din profile de tablă îndoită. Ulterior, o parte a acestor panouri a fost înlocuită cu zidărie din cărămidă sau plăci b.c.a.. La nivelul etajului I s-au prevăzut pe ambele laturi ale construcţiei parapeţi continui dispuşi pe toată lungimea construcţiei, realizaţi din placă de b.a. de 6-8 cm grosime.

Finisajul exterior al construcţiei este alcătuit parţial (circa 60%) din tencuială stropită şi parţial din placaj ceramic, imitaţie de cărămidă (circa 40%).

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, prevăzut cu scurgerea în patru ape. Acoperişul tip şarpantă a fost realizat fără proiect şi fără Autorizaţie de construire. Ulterior s-a efectuat intrarea in legalitate a acoperisului tip sarpanta prin A.C.nr. 89/30.01.2015.

 

Structura de rezistenţă

Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme rare de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

Diafragmele sunt dispuse pe ambele direcţii ale construcţiei, inclusiv la capetele construcţiei. Astfel s-au prevăzut câte 5 diafragme transversale şi respectiv două diafragme longitudinale interioare. Între diafragmele transversale s-au întrodus două cadre transversale cu 3 deschideri. Acestea au în alcătuire stâlpi lamelari (25×120 cm) dispuşi în axele marginale şi respectiv bulbii aferenţi diafragmelor longitudinale (25×50 cm). Rigla cadrelor este alcătuită din grinzi prefabricate prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm înălţime) în vederea asigurării legăturii cu planşeele. Pe cele două laturi exterioare ale construcţiei sunt prevăzute două cadre longitudinale cu 6 deschideri. Rigla acestora, alcătuită deasemenea din grinzi prefabricate cu suprabetonare, reazemă pe capetele celor 5 diafragme transversale şi respectiv pe stâlpul lamelar.

Pe latura din dreapta, între cele două diafragme marginale de capăt este prevăzută o grindă marginală cu două deschideri care reazămă pe capetele diafragmelor.

Diafragmele transversale exterioare (de capete) sunt căptuşite la exterior, pe zonele în care nu sunt în contact cu construcţiile învecinate, cu zidărie de plăci b.c.a. în grosime de 15-20 cm.

Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistenţă se încadrează la „structuri cu diafragme rare” cu pereţi cuplaţi.

Planşeele sunt realizate integral din b.a. prefabricat.

La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereţii exteriori de închidere sunt prevăzute elevaţii din beton simplu.

Sub diafragme şi elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

 

6.    Bloc AN122 - str. Mestesugarilor, nr. 73C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Perioada de executie : Constructia a fost finalizata in anul 1978.

Nr. de nivele: - 5 nivele supraterane (P+4E)

                         - 1 nivel subteran (subsol tehnic)

Destinaţia:     - locuinţe la nivelele supraterane (16 apartamente)

                         - spatii comerciale la parter, din constructia blocului

                         - subsol tehnic

Condiţii de amplasament:

- zona seismică (conform P100/1-2013): ag = 0,15 g şi Tc = 0,7 sec

- zona climatică: So,k = 1,5 kN/mp

- zona eoliană: qref = 0,5 kPa

- clasa de importanţă III (1 = 1,0)

 

Forma, dimensiunile în plan şi elevaţie, modul de alcătuire al construcţiei

Construcţia are în plan formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 13,20×22,42 m.

Înălţimea nivelelor curente (etajele I-IV) este de 2,74 m din care înălţimea liberă este de 2,56 m. Înălţimea parterului este de 3,20 m din care înălţimea liberă este de 3,02 m.

Nodul de circulaţie pe verticală şi pe orizontală în vederea asigurării accesului la apartamente este situat pe zona centrală a construcţiei, fiind alcătuit din scara de acces realizată într-o singură rampă şi respectiv holul de acces aferent casei scării.

Din punct de vedere funcţional construcţia are prevăzute la fiecare etaj câte 2 apartamente cu 3 camere şi 2 apartamente cu 2 camere (cameră de zi şi dormitor), dependinţe (bucătărie, baie, antreu şi debara), balcon şi respectiv logie la apartamentele cu 3 camere.

Zonele aferente logiilor sunt evazate spre exterior faţă de peretele exterior cu circa 60 cm. Această evazare s-a păstrat şi la nivelul planşeului acoperiş (planşeu peste etajul IV).

Parterul are ca destinaţie spaţii comerciale. Pe zona frontală acesta este evazat pe o lungime de 19,10 m cu circa 3,0 m faţă de pereţii exteriori ai etajelor.

Pereţii de închidere pe cele două laturi longitudinale sunt realizaţi din zidărie de blocuri b.c.a. în grosime de 30 cm. La nivelul parterului, pe zona frontală sunt prevăzute spaţii vitrate aferente spaţiilor comerciale de la parter.

Parapeţii logiilor şi balcoanelor sunt realizaţi parţial din placa b.a., în care s-au prevăzut pe latura frontală trei panouri din sticlă armată, dispuse în rame din profile de tablă îndoită. Ulterior, o parte a acestor panouri a fost înlocuită cu zidărie din cărămidă sau plăci b.c.a.. La nivelul etajului I s-a prevăzut pe latura frontală a construcţiei parapeţi continui dispuşi pe toată lungimea construcţiei, realizaţi din placă de b.a. de 6-8 cm grosime.

Finisajul exterior al construcţiei este alcătuit parţial (circa 60%) din tencuială stropită şi parţial din placaj ceramic, imitaţie de cărămidă (circa 40%).

Construcţia are prevăzut un acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, prevăzut cu scurgerea în trei ape. Acesta s-a realizat peste acoperişul tip terasă cu învelitoare bituminoasă existent iniţial. Acoperişul s-a realizat fără proiect şi fără autorizaţie de construire, ulterior s-a obtinut autorizatia de construire prin intrare in legalitate  nr.1859/23.09.2014.

 

Structura de rezistenţă

            Structura de rezistenţă a construcţiei este alcătuită din diafragme rare de beton armat Bc15 (C12/15) având grosimea de 15 cm.

            Diafragmele sunt dispuse pe ambele direcţii ale construcţiei, inclusiv la capetele construcţiei. Astfel s-au prevăzut câte 4 diafragme transversale şi respectiv două diafragme longitudinale interioare. Între diafragmele transversale s-au întrodus două cadre transversale cu 3 deschideri. Acestea au în alcătuire stâlpi lamelari (25×120 cm) dispuşi în axele marginale şi respectiv bulbii aferenţi diafragmelor longitudinale (25×50 cm). Rigla cadrelor este alcătuită din grinzi prefabricate prevăzute la partea superioară cu o zonă monolită (15 cm înălţime) în vederea asigurării legăturii cu planşeele. Pe cele două laturi exterioare ale construcţiei sunt prevăzute două cadre longitudinale cu 5 deschideri. Rigla acestora, alcătuită deasemenea din grinzi prefabricate cu suprabetonare, reazemă pe capetele celor 5 diafragme transversale şi respectiv pe stâlpul lamelar.

            Pe latura din dreapta, între cele patru diafragme marginale de capăt este prevăzută o grindă marginală cu patru deschideri care reazămă pe capetele diafragmelor.

            Diafragmele transversale exterioare (de capete) sunt căptuşite la exterior, pe zonele în care nu sunt în contact cu construcţiile învecinate, cu zidărie de plăci b.c.a. în grosime de 15-20 cm.

            Din punct de vedere al Normativului P85-96, structura de rezistenţă se încadrează la „structuri cu diafragme rare” cu pereţi cuplaţi.

            Planşeele sunt realizate integral din b.a. prefabricat.

            La nivelul subsolului tehnic sunt continuate diafragmele existente la nivelul suprastructurii, iar sub pereţii exteriori de închidere sunt prevăzute elevaţii din beton simplu.

Sub diafragme şi elevaţii s-au prevăzut fundaţii continue realizate din bloc de beton simplu prevăzut la partea superioară cu centuri din b.a.

 

            Pentru cerint,a "A" - Rezistent,a mecanica s,i stabilitate

Expertiza tehnica elaborata de catre exp. ing. Haiduc Ioan (documentatie intocmita conform HGR nr.644/1990, HG nr.10/1995,Normativ P100/2006-Cod de proiectare seismica, P100-3/2008-Cod de evaluare seismica a constructiilor existente, CR6/2013, 0rdinul MLPAT 71/1996, constructiile analizate sunt amplasate in Municipiul Oradea avand caracteristicile dinamice ale terenului  ag  =0,15g, Tc=0,7  sec,  cladirile  fiind  clasate  in  urmatoarele  clase  de  importanta:

Bloc PB126 - str. Mestesugarilor, nr. 77 - Clasa III de importanta

Bloc PB127 - str. Mestesugarilor, nr. 77 - Clasa III de importanta

Bloc P128 - str. Mestesugarilor, nr. 77 - Clasa III de importanta

Bloc AN123 - str. Mestesugarilor, nr. 73B - Clasa III de importanta

Bloc AN124 - str. Mestesugarilor, nr. 73 - Clasa III de importanta

Bloc AN122 - str. Mestesugarilor, nr. 73C - Clasa III de importanta

care se inscriu in categoria de importanta C conform HGR 766/1997 anexa 4 si a Ordinului 31/N/1995.

            În urma verificărilor efectuate la blocurile Bloc PB126 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Bloc PB127 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Bloc P128 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Bloc AN123 - str. Mestesugarilor, nr. 73B, Bloc AN124 - str. Mestesugarilor, nr. 73 si Bloc AN122 - str. Mestesugarilor, nr. 73C situate în Oradea, se constată că, construcţiile au asigurata rezistenţa mecanică şi stabilitatea necesară conform cu normele tehnice în vigoare.

            Blocurile PB126, PB127 si P128 au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrate la clasa de risc seismic III (CRsIII), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

            Blocurile AN123, AN124 si AN122 au asigurată cerinţa minimă de performanţă pentru preluarea acţiunilor seismice, putând fi încadrată la clasa de risc seismic IV (CRsIV), nefiind necesare lucrări de intervenţie la elementele structurale în vederea majorării siguranţei construcţiei la acţiuni seismice.

            Pentru cerinţa “B” – Siguranţă în exploatare

            Nu exista elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului N.P. 068-02 şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “C” – Securitate la incendiu

            Nu există elemente sau factori care pot periclita siguranţa, protecţia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerinţele normativului P 118-99 cu completările ulterioare şi sunt realizate protecţia utilizatorilor la condiţiile de performanţă stabilite în normativul mai sus menţionat.

            Pentru cerinţa “D” – Igiena, sănătatea şi mediul

            Clădirile respecta cerinţele de calitate susceptibilă care să nu compromită sănătatea şi igiena ocupanţilor, utilizatorilor, fiind asigurate condiţiile de igienă prin asigurarea cantităţii şi calităţii aerului, luminii şi eliminarea degajărilor de noxe şi climat radioactiv-electromagnetic.

            Pentru cerinţa “E” – Economie de energie şi izolare termică

            Rezistenţa termică corectată este sub valorile minime necesare pentru toate elementele component ale anvelopei, pierderile şi consumurile mari de energie termică mari, consumuri de energie termică pentru apă caldă crescute datorită distribuţiei deficitare în subsol şi neverificarea metrologică a repartitoarelor de costuri (apometre).

            Confortul termic interior scăzut datorită condiţiilor deficitare de eficienţă economic fiind necesar anveloparea elementelor exterioare (punţi exterior opaci, planşeul peste subsol, planşeul terasă, modernizarea suprafeţelor vitrate).

            Pentru cerinţa “F” – Protecţia împotriva zgomotului

            În decursul timpului s-au efectuat intervenţii la tâmplării, fiind schimbate în proporţie de circa 60% şi s-au realizat închideri de balcoane cu material performante, PVC sau lemn stratificat, cu geamuri trase cu inserţii de argon sau vid, material care au redus substanţial sursa de poluare fonică provenită din exterior.

            Restul de tâmplării rămasă fiind degradată, neetanşă, ceea ce va duce la lucrări de intervenţie pentru a limita propagarea zgomotului exterior.

             - Valoarea de inventar a construcţiei

Nu există date concrete referitoare la valoarea de inventar actual a imobilului

            - Actul doveditor al forţei majore, dupã caz:  Nu este cazul.

 

III. SOLUTIA PROIECTATA:

            Realizarea soluţiei de termoizolare a unui element de construcţie care face parte din anvelopa unei clãdiri se face respectând metodele de analizã şi de calcul stabilite în "Normativ pentru realizarea auditului energetic al clãdirilor existente şi al instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047" şi prelevatã din SC 007-02 "Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetice a anvelopei clãdirilor existente".

            Alegerea soluţiilor de reabilitare şi modernizare termicã şi energeticã a clãdirii blocurilor de locuinţe, la nivelul anvelopei acestora, se face de comun acord şi în colaborare cu proprietarii clãdirilor, având în vedere alcãtuirea şi starea elementelor de construcţie existente, determinate în faza de realizare a expertizei energetice, conform NP 048 "Normativ pentru expertizarea termicã şi energeticã a clãdirilor existente şi a instalaţiilor de încãlzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora" cu ocazia întocmirii expertizei termice, precum şi în funcţie de criteriile prioritare specifice fiecãrei situaţii în parte.

 

A. Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte

B. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare

 

A.    Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile de locuinte:

·          Soluţii pentru termoizolare pereţi exteriori (include termoizolare soclu, spaleti si fasiile orizontale)

- Izolarea termică a pereţilor exteriori, pe exterior, cu polistiren expandat ignifugat cu l0,038 [W/mK] , de 15 cm grosime ( sistem complet ), clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Izolarea termică a pereţilor exteriori se va continua pe exterior pe soclu până sub nivelul CTS cu cel putin 0,5m, cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, având l0,029 [W/mK], clasa de reactie la foc B - S2 d0;

- Bordarea golurilor se va realiza cu material  termoizolant cu clasa de reacţie la foc B - S2 d0, polistiren expandat ignifugat de 3 cm grosime;

- Materialul termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fasiilor orizontale continue va fi realizat cu plăci minerale termoizolante de 15 cm grosime, clasa de reactie la foc A1 sau A2 - S1.d0

- In dreptul rosturilor de dilatare, izolatia termica si finisajele fatadelor, vor fi intrerupte cu chituri elastice corespunzatoare, pentru evitarea aparitiei ulterioare a fisurilor.

- Totodata se vor izola termic planseele in consola (intrados balcoane) cu polistiren expandat ignifugat 15cm cu l0,038 [W/mK] (sistem complet).

 

2. Soluţii pentru înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare, inclusiv a tâmplăriei aferente   

- Înlocuirea tâmplăriei exterioare şi închiderea balcoanelor cu tâmplărie PVC cu minim 5 camere, cu geam termopan cu două foi de sticlă (una normală iar cealaltă cu depunere de strat emisiv LOW-E, cu rezistenţa termică corectată de minim 0,77 mpK/W.

- Tâmplăria PVC va fi prevăzută cu grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor şi evitarea apariţiei condensului pe elementele componente ale anvelopei şi va fi prevăzută cu glaf exterior de culoare albă sau altă culoare, compatibilă cu finisajele exterioare. Feroneria va fi oscilobatantă cu închideri multipunct.

 

  3. Soluţii pentru termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul şarpantei

- Izolarea termica a planseului sub pod, se va rializa cu vata minerala rigida (bazaltica) in grosime de 20 cm., clasa de reactie la foc A1, (10cm +10cm) format din  doua straturi tesute , protejat cu un strat de şapă armată de 5 cm. in scopul reducerii efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se lua masuri de "imbracare" cu un strat termoizolant a parapetilor pe care reazema cosoroabele.

 

4. Soluţii pentru termoizolare planşeu peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter

- Izolarea planşeului peste subsol pe intrados cu plăci de vată minerală bazaltică (MW) cu l0,04 [W/mK], cu o grosime de 8cm, rezistenţa la compresiune a placilor la o deformaţie de 10% - CS (10/Y) min 30 kPa, protejat cu un strat de glet şi zugraveală cu var.

 

5. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

           

6. Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe

- Montarea la baza coloanelor de incalzire a robinetelor de reglare a presiunii diferentiale.

-Termoizolarea sistemului de distributie a energiei termice pentru incalzirea spatiilor subsolului blocului.

- Termoizolarea sisistemului de distributie apei calde menajere din subsol.

- Montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele (acolo unde nu exista deja) din apartamente.

 

B.        Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare actualizata]:

   Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie:

- îndepărtarea tencuielilor degradate de pe faţade şi refacerea acestora înainte de aplicarea termosistemului.

- se vor efectua reparatii la parapetul balcoanelor.

  Construirea/repararea acoperisului tip sarpanta/terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta/terasa:

- consta in lucrari de demontare si remontare a burlanelor de scurgere a apelor meteorice dupa realizarea termosistemului.

  Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

- lucrari de demontare a instalatiilor de telecomunicatii, electrice si a aparatelor de climatizare montate aparent pe fatada precum si montarea acestora dupa realizarea termosistemului. Pozarea instalatiilor se va face in jgheaburi din material plastic pentru montaj exterior. 

  Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie:

  - repararea si refacerea tencuielior si finisarea zonei de interventie (spaletii tamplariilor propuse) atat la spatiile individuale cat si la cele comune (casa scarii)

  Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe:

- refacerea trotuarelor de protectie cu umplerea santurilor cu pietris, efectuate in urma izolarii soclului sub nivelul trotuatului cu 50 cm si ulterior dalarea zonelor respective cu dale din beton.

  Se vor realiza lucrari de reparatii pe zonele rosturilor dintre panouri care prezinta degradari

  Se va trata corespunzator rostul de tasare dintre tronsoane

 

                                                                                                         


IV. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI

 

  1. Bloc PB126 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB126

SC

263,80 mp

SCD

1348,96 mp

SU

1067,37 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

           350.873,83

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

332,11

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

          447.861,15

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

6.498,77

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

441.362,38

III

Contributia proprie, din care :

183.043,72

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

            176.544,95

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

6.498,77

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

264.817,43

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

76,10

38,25

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)         

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

29,40x10-6

 

14,60x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

400259,21

208436,07

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

230,57

86,50

*din surse regenerabile (geotermal)

195,98

76,53

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

320,57

159,09

*din surse regenerabile (geotermal)

263,20

126,20


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

41,30

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

191823,14

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

144,07

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

161,48

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori valorici

·    Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA:

                       (în preţuri - luna si an)

1 euro = 4,5048 lei, curs BNR la data de:17.01.2017

 

          Total:    345,22133mii lei = 76,63411mii euro

din care:

         - construcţii-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 302,72961mii lei = 67,20156mii euro

·      Investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului)

302,72961mii lei / 1067.37 mp = 0,28362mii lei/m2 (a.u.)

 67,20156mii euro /1067.37 mp = 0,06296mii euro/ m2 (a.u.)

Indicatori fizici

1.       Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                             6 luni

2.       Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.       Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                    7,69 ani

4.       Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            86,50 kwh/m2,an

5.       Economia anuală de energie                                                                      158.275,60kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                        13,61 tep

6.       Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                     41296,55 kg. CO2/an =41,30 to. CO2/an

7.       Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     20 apartamente

 

Finantarea investitiei 

  1. Bloc PB127 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc PB127

SC

253,57 mp

SCD

1325,61 mp

SU

1068,05 mp

Valoarea investitiei   (lei cu tva)

392.027,98

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata   (lei cu tva/mp)

295,73

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

392.027,98

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

2,537.83

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

389.490,15

III

Contributia proprie, din care :

158.333,89

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

155.796,06

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

2,537.83

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

233.694,09

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

75,83

35,39

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

Proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

29,28x10-6

 

13,48x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

399087,56

170201,24

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

206,50

35,10

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

318,80

146,80


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

82,24

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

228886,32

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

171,40

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

172,00

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori fizici

1.      Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                              6 luni

2.      Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                             5 ani

3.      Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                     6,34 ani

4.      Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                             35,10 kwh/m2,an

5.      Economia anuală de energie                                                                     169.106,49  kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                         14,54 tep

6.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                      82239,85 kg. CO2/an =82,40 to. CO2/an

7.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                      20 apartamente

 

 

  1. Bloc PB128 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc P128

SC

254,50 mp

SCD

1332,50 mp

SU

1067,31 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

402.775,04

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

302,27

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

402.775,04

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

4.443,81

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

398.331,23

III

Contributia proprie, din care :

           163.776,30

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

159.332,49

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

4.443,81

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

238.998,74

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

75,86

40,53

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

20

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

 

26,16x10-6

 

13,49x10-6

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

300.124,16

164.638,12

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

194,72

73,85

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

284,99

147,01


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

35,33

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

164203,19

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

-

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

120,87

 

 

kWh/m2/an

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

102,74

kWh/m2/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

137,98

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

*din surse regenerabile (geotermal)

117,27

 

kWh/m2/an

 

 

Indicatori fizici

1.    Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                               6 luni

2.    Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.    Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                    8,13 ani

4.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            73,85 kwh/m2,an

5.    Economia anuală de energie                                                                       147267,43 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                         12,66tep

6.    Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                     35338,63 kg. CO2/an =35,34 to. CO2/an

7.    Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     20 apartamente

 


4. Bloc AN123 - str. Mestesugarilor, nr. 73B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc AN123

SC

346,69 mp

SCD

1492,47 mp

SU

1226,13 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

466.151,18

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

312,34

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

466.151,18

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

110.193,30

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

           355.957,88

III

Contributia proprie, din care :

255.576,45

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

142.383,15

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

110.193,30

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

213.574,73

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

87,21

43,66

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

16

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

28,18x10-6

13,88x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

387995,39

205056,73

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

193,01

72,31

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

267,20

131,67


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

34,28

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

185287,80

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

120,70

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

135,53

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori fizici

1.    Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                               6 luni

2.    Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

           (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

3.    Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                     8,37 ani

4.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            72,31 kwh/m2,an

5.    Economia anuală de energie                                                                       182138,66kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                        15,66 tep

6.    Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                   342825,59 kg. CO2/an =34,28 to. CO2/an

7.    Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     16 apartamente

 

                                                                                                         

5.     Bloc AN124 - str. Mestesugarilor, nr. 73, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc AN124

SC

364,58 mp

SCD

1687,30 mp

SU

1331,86 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

567.631,39

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

336,41

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

567.631.39

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

102.068,69

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

465.562,70

III

Contributia proprie, din care :

288.293,77

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

186.225,08

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

102.068,69

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

279.337,62

 

 

 

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

170,48

77,25

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

16

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

33,90x10-6

16,00x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

387597,90

196081.76

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

202,40

50,50

*din surse regenerabile (geotermal)

172,04

42,93

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

296,00

139,70


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

93,23

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

232109,24

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

151,90

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

156,30

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori fizici

1.  Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                             6 luni

2.    Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

             (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                         5 ani

3.    Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                   8,08 ani

4.    Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                           50,50 kwh/m2,an

5.      Economia anuală de energie                                                                   191516,14 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                        16,47 tep

6.      Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                    93230,20 kg. CO2/an = 93,23 to. CO2/an

7.      Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     16 apartamente

 

Eşalonarea investiţiei - total INV / C+M în mii lei

                                                                                                         

6.     Bloc AN122 - str. Mestesugarilor, nr. 73C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

 

Indicator

Bloc AN122

SC

420,14 mp

SCD

1744,06 mp

SU

1412,32 mp

Valoarea investitiei (lei cu tva)

526.278,51

Valoarea  investitiei  raportat la suprafata construita  desfasurata (lei cu tva/mp)

301,75

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

526.278,51

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

82.469,44

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

443.809,07

III

Contributia proprie, din care :

259.993,07

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

177.523,63

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

82.469,44

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

266.285,44

 

 

Indicator de realizare (de

output) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

87,03

47,06

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

16

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

proiectului

Consumul anual de energie finala in

29,96x10-6

15,64x10-6

sectorul rezidential (Mtep)

 

 

 

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara

344756,35

191512,85

(kWh/an)

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

177,25

72,24

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

246,67

128,73


Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

39,97

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

185724,45

 

kWh/an

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

105,01

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

117,94

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

Indicatori fizici

  1. Durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie:                                                                6 luni
  2. Durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie

            (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor):                                                            5 ani

  1. Durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică:                      9,46 ani
  2. Consumul anual specific de energie pentru încălzire

            corespunzător blocului izolat termic                                                            72,24 kwh/m2,an

  1. Economia anuală de energie                                                                       166569,02 kwh/an

            în tone echivalent petrol =                                                                                        14,32 tep

  1. Reducerea anuală a emisiilor de gaze

            cu efect de seră echivalent                                     39968,66 kg. CO2/an =39,97 to. CO2/an

  1. Numărul de apartamente reabilitate

            pt. creşterea eficienţei energetic                                                                     16 apartamente

 

           

V. INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI CUMULATI PE INTREAGA APLICATIE

         - Bloc PB126 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc PB127 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc P128 - str. Mestesugarilor, nr. 77, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc AN123 - str. Mestesugarilor, nr. 73B, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc AN124 - str. Mestesugarilor, nr. 73, Mun. Oradea, Jud. Bihor

         - Bloc AN122 - str. Mestesugarilor, nr. 73C, Mun. Oradea, Jud. Bihor

Indicator

Bloc PB126

Bloc PB127

Bloc P128

Bloc AN123

Bloc AN124

Bloc AN122

Total

SC

263,80

253,57

254,50

346,69

364,58

420,14

1.885,28

SCD

1348,96

1325,61

1332,50

1492,47

1687,30

1744,06

8.930,90

SU

1067,37

1068,05

1067,31

1226,13

1331,86

1412,32

7.173,04

Valoarea investitiei

(lei cu tva)

 

447.861,15

 

392.027,98

 

402.775,04

 

466.151,18

 

567.631,39

 

526.278,51

2.802.725,26

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

 

Lei cu tva

I

Valoarea totala a cererii de finantare,  din care :

2.802.725,26

a.

Valoarea totala neeligibila, inclusiv TVA aferent

                 308.211,83

b.

Valoarea totala eligibila, inclusiv TVA aferent

2.494.513,43

III

Contributia proprie, din care :

1.306.017,20

 

a.

Contributia  solicitantului la cheltuieli  eligibile, inclusiv TVA

aferent

997.805,37

 

b.

Contributia  solicitantului  la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA

aferent

308.211,83

 

III

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

1.496.708,06

 

Indicator de realizare (de

output)) aferent cladirii...

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

proiectului

proiectului (de output)

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera

 

 

(echivalent tone de C02)

641,08

314,73

Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

108

 

Indicator de proiect (suplimentar)

aferent cladirii...(de rezultat)

Valoare la inceputul

implementarii

Valoare la finalul implementarii

 

proiectului

Proiectului

Consumul anual de energie finala in

 

 

sectorul rezidential (Mtep)

176,88x10-6

 

87,10x10-6

 

Indicator de proiect (suplimentar) aferent

 

 

cladirii...(de realizare)

 

 

 

 

 

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

2424681,64

1236647,50

 

 

 

 

 

 

Consumul anual specific de energie pentru incalzire  (kWh/mp/an)

total, din care:

199,50

65.05

Consumul anual specific de energie (kWh/mp/an)

286.73

141.20

 

Alti indicatori specifici:

 

C034

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de

sera (echivalent tone de C02)

 

326,05

 

toC02

 

Scaderea consumului anual de energie primara in

Sectorul rezidential

 

1188034,14

 

kWh/an

*din surse regenerabile (geotermal)

-

kWh/an

 

Scaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire (kWh/m2/an)

 

 

 

813,95

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

Scaderea consumului anual specific de energie

(kWh/m2/an)

 

881,23

 

 

 

kWh/m2/an

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Intocmit,

                                                                                                          S.C. Proiect Bihor S.A.