Hotărârea nr. 589/2020

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a unor terenuri, respectiv pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața măsurată de 3.304 mp și 2.864 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, strada Năvodarilor și strada Digului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a unor terenuri, respectiv pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața măsurată de 3.304 mp și

2.864 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință „drum”, strada Năvodarilor și strada Digului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 316.455/1 din 20.07.2020 ȘI Raportul de specialitate nr. 316455/2 din 20.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a unor terenuri, respectiv pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața măsurată de 3.304 mp și 2.864 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosință „drum”, strada Năvodarilor și str. Digului.

Terenurile luate în studiu pentru a fi reglementate sunt situate în mun. Oradea, în zona str. Năvodarilor și str. Digului și se identifică astfel:

J  suprafața de 1.133 mp, cu nr. top 7492/19, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

J  suprafața de 5.148 mp, cu nr. top 7497/11, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

J  suprafața de 2.385 mp, cu nr. top 7498/1, ce este notată în 3755 - Oradea;

J  suprafața de 2.562 mp, cu nr. top 7499/1, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

J cota de 165/2.582 mp, cu nr. top 7502/1, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

J cota de 156/2945/4.123 mp, cu nr. top 7496/15, ce este notată în CF 175395 - Oradea;

J suprafața de 2.777 mp, cu nr. top 7483/6, ce este notată în CF 3745 - Oradea.

Prin Schița cadastrală anexată se delimitează suprafața de 3.304 mp și 2.864 mp teren, ce se constituie din numerele topo. indicate în tabelele propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

Diferența de suprafață luată în studiu, reprezintă teren cu categoria de folosință ”curți - construcții” fără a fi reglementată folosința și efectuată publicitatea imobiliară în corelare cu regimul de drept al proprietății.

În vederea administrării eficiente a acestor suprafețe de teren,

Luând în considerare prevederile art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.”

În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a următoarelor terenuri :

 • > suprafața de 1.133 mp, cu nr. top 7492/19, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

 • > suprafața de 5.148 mp, cu nr. top 7497/11, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

 • > suprafața de 2.385 mp, cu nr. top 7498/1, ce este notată în 3755 - Oradea;

 • > suprafața de 2.562 mp, cu nr. top 7499/1, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

 • > cota de 165/2.582 mp, cu nr. top 7502/1, ce este notată în CF 10891 - Oradea;

 • > cota de 156/2945/4.123 mp, cu nr. top 7496/15, ce este notată în CF 175395 - Oradea;

> suprafața de 2.777 mp, cu nr. top 7483/6, ce este notată în CF 3745 - Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilelor, în suprafață măsurată de 3.304 mp (suprafața din acte de 2885 mp), astfel:

Suprafața măsurată a nr. cadastral nou format - mp -

Cartea Funciară sau adev. prin care este identificat nr. topo

Nr. topo sau adev. din care se constituie nr. cadastral

Nr. inventar

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

M e n ț i u n i reprezintă

3.304

10891 - Oradea

7492/19

1133

1.133

strada Năvodarilor (sector necadastrat)

7497/11

830

5.148

7499/1

153

2.562

7502/1

165

2.582

3755 - Oradea

7498/1

163

2.385

3590 - Oradea

7500/1

147

2.960

3270 - Oradea

7501/1

138

2.582

175395 - Oradea

7496/15

156

4.123

Art. 3. Se aprobă înscrierea suprafeței măsurate de 3.304 mp, în proprietate publică a Municipiului Oradea - cu destinația „drum” str. Năvodarilor, și deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață măsurată de 2.864 mp, astfel:

Suprafețele nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. inventar

Suprafețele ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

Suprafețele de teren înscrisa în CF / Adev. (mp.)

M e n ț i u n i reprezintă

2.864

CF 3745 - Oradea

7483/6

019376

2777

2777

strada Digului

(sector necadastrat)

CF 10891 - Oradea

7497/11

019377

87

5148

Art. 5. Se aprobă înscrierea suprafeței de 2.864 mp, în proprietate publică a Municipiului Oradea - cu destinația „drum” str. Digului, și deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Se aprobă completare inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

 • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gest.;

 • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 589

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”