Hotărârea nr. 586/2020

pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 128 mp., identificat cu nr. cadastral 192099 și înscris în CF 192099 - Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului, în suprafață de 128 mp., identificat cu nr. cadastral 192099 și înscris în CF 192099 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 307636/1 din 21.07.2020 și Raportul de specialitate nr^07636/2/2107.2020^pri^care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune acceptarea donației imobiliare înaintată de dl.                                     , pentru terenul - în suprafață

de 128 mp. - identificat cu nr. cadastral 192099, înscris în CF 192099 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria nr. 202, cu destinația “drum public”.

Având în vedere oferta de donație imobiliară cu încheiere de autentificare nr. 1417 din 02.06.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Igna George-Horia din Oradea, dl.                                   | donează Municipiului

Oradea terenul, în suprafață de 128 mp, identificat cu nr. cadastral 192099, înscris în CF 192099 - Oradea.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 291 alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 136 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de dl.                                   pentru terenul - în suprafață de

128 mp. - identificat cu nr. cadastral 192099, înscris în CF 192099 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria nr. 202, cu destinația “drum public”.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului notarial de acceptare a ofertei de donație condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către donatori.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația ''drum public”.

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Introducerea utilităților necesare, pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile Municipiului Oradea.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Juridică, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Juridică;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • - Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • - dl. ^^^^^^^^^^^^^^H, prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 586


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”