Hotărârea nr. 585/2020

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 62 mp., identificat cu nr. cadastral 207283, înscris în CF 207283 - Oradea,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 62 mp., identificat cu nr. cadastral 207283, înscris în CF 207283 - Oradea, situat în zona străzii Adevărului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 307715/1 din 21.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 307715/2/21.07.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 62 mp., identificat cu nr. cadastral 207283, înscris în CF 207283 - Oradea, situat în zona străzii Adevărului.

Având în vedere Actul de lotizare și declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 526 din 05.05.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Chindlea Ecaterina Lavinia din Oradea, dl.                                                           , au renunțat la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în

suprafață de 62 mp., identificat cu nr. cadastral 207283, înscris în CF 207283 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consulttaiv al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 291 alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 62 mp., identificat cu nr. cadastral 207283, înscris în CF 207283 - Oradea, situat în zona străzii Adevărului.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • - Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • - dl.                                                      prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 585


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 4 abțineri