Hotărârea nr. 584/2020

pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 73 mp., identificat cu nr. cadastral 207783 și înscris în CF 207783 - Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului, în suprafață de 73 mp., identificat cu nr. cadastral 207783 și înscris în CF 207783 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 315245/1 din 20.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 315245/2/20.07.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune acceptarea donației imobiliare înaintată de d-na.                   , pentru terenul - în suprafață de 73 mp. -

identificat cu nr. cadastral 207783, înscris în CF - 207783 Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului nr. 107, cu destinația “drum public”.

Având în vedere oferta de donație imobiliară cu încheiere de autentificare nr. 233 din 27.05.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Gîtea Teodora - Lidia din Oradea, d-na.                    donează Municipiului Oradea

terenul, în suprafață de 73 mp., identificat cu nr. cadastral 207783, înscris în CF 207783 - Oradea.

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 136 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-na.                   , pentru terenul - în suprafață de 73 mp. -

identificat cu nr. cadastral 207783, înscris în CF 207783 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului nr. 107, cu destinația “drum public”.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului notarial de acceptare a ofertei de donație condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către donatori.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația ''drum public”.

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Introducerea utilităților necesare, pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile Municipiului Oradea.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează d-na.                    |, Direcția Patrimoniu

Imobiliar, Direcția Juridică, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - PMO - Direcția Juridică;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • - Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • - d-na. ^^^^^^^H, prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 584


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”