Hotărârea nr. 583/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 474 mp, reprezentând teren ocupat de construcții - pivniță cu anexă, situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 474 mp, reprezentând teren ocupat de construcții - pivniță cu anexă, situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 319255/1 din 20.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 319255/2 din 20.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 474 mp, reprezentând teren ocupat de construcții - pivniță cu anexă, situat în mun. Oradea str. Valea Frumoasă.

Având în vedere că prin documentația cadastrală anexată se delimitează suprafața de 474 mp, teren ocupat de pivniță cu anexă - proprietatea extratabulară a d-lui Kiraly Bela, conform Contractului de Vânzare - Cumpărare nr. 463/24.03.2020.

Văzând că terenul luat în studiu aparține Municipiului Oradea și se identifică cu nr. topo 2729/2 și 2730/2 -înscrise în C.F. 202713 - Oradea și cu nr. topo 2777 - Episcopia Bihor, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 89320/28.10.2015.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 276202 din 04.06.2020, prin care dl. Kiraly Bela, a solicitat aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul cu suprafața de 474 mp constând în teren ocupat de construcție (pivniță și anexă).

În vederea administrării eficiente a acestui teren;

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c), art. 139 al. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru terenul identificat astfel:

S cota de 30 / 7.895 din nr. topo 2777 - Episcopia Bihor - proprietate privată a Municipiului Oradea, identificat conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 89320 din 28.10.2015;

Art. 2. Se a

probă Planul de amp

asament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 474 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. inventar

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF -mp -

Reprezintă

474

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 89320 din 28.10.2015

2777

30

7.895

Teren - proprietate privată

a Municipiului Oradea

Construcție - pivniță cu anexă - proprietatea d-lui. Kiraly Bela

CF 202713 - Oradea

019415

2729/2

274

4.330

2730/2

170

350

Art. 3.


Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea ocupat de construcții - pivniță cu anexă.

Art. 4. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

  • Dl. Kiraly Bela, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 583

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”