Hotărârea nr. 582/2020

pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 282094/1 din 20.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 296771/2 din 20.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 554 din 15.07.2019, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 2 recomandată de proiectant, și coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor -tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului ".

Văzând că, amplasamentul lucrării se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67366 din 20.06.2019, astfel cum a fost recepționat tehnic cu Procesul verbal nr. 298 din 25.06.2019, și afectează suprafața totală de 14.861 mp, din care 766 mp reprezintă imobile, proprietatea privată ale unor persoane fizice constând în terenuri și construcții (garduri).

În baza prevederilor:

 • - Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

 • - art. 31 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

 • -    art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, conform căruia -

documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin.( 2) lit. b), lit. c), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Lista cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67366 din 20.06.2019, reprezentând amplasamentul lucrării „Modernizare strada Piersicilor -tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 554 din 15.07.2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 766 mp, respectiv a construcțiilor constând în garduri și Lista actualizată cuprinzând imobilele, proprietate privată, inclusiv proprietarii și titularii altor drepturi reale, ai căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere și valoarea despăgubirilor individuale - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR prin societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilele supuse exproprierii, reprezentând terenuri, cu suprafața totală de 766 mp, respectiv a construcțiilor constând în garduri, proprietate privată, afectate de coridorul și procedura de expropriere aprobată la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 61.814 lei, reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din Anexa nr. 2, la prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 6. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil și în proprietate publică a Municipiului Oradea, pentru:

 • - suprafața de 9.308 mp, teren cu nr. topo. 5756 - teritoriul cadastral Oradea și

 • - cota de 95 mp, din terenul cu nr. topo. 5755 - teritoriul cadastral Oradea,

identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 141522/2018;

 • - cota de 19 mp, din terenul cu nr. topo. 6014 - teritoriul cadastral Oradea;

 • - cota de 470 mp, din terenul cu nr. topo. 6019 - teritoriul cadastral Oradea;

 • - cota de 22 mp, din terenul cu nr. topo. 6013 - teritoriul cadastral Oradea;

cota de 1.299 mp, din terenul cu nr. topo. 6019 - teritoriul cadastral Oradea și

 • -        cota de 20 mp, din terenul cu nr. topo. 6023 - teritoriul cadastral Oradea

identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 140724/2018.

Art. 7. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafețelor de:

J      38/79 mp teren, cu nr. topo 5623, înscris în CF 6305 - Oradea;

J      180 mp teren, cu nr. topo 5792/3, înscris în CF 6395 - Oradea;

J       90 mp teren, cu nr. topo 5792/6, înscris în CF 6395 - Oradea;

J       47 mp teren, cu nr. topo 5792/7, înscris în CF 6395 - Oradea;

J       47 mp teren, cu nr. topo 5792/8, înscris în CF 6395 - Oradea;

J      108 mp teren, cu nr. topo 5792/9, înscris în CF 6395 - Oradea;

J      396 mp teren, cu nr. topo 5792/10, înscris în CF 6395 - Oradea;

J      160 mp teren, cu nr. topo 5957/1, înscris în CF 1461 - Oradea;

J      626 mp teren, cu nr. topo 5779/2, înscris în CF 2432 - Oradea.

Art. 8. Se aprobă constituirea nr. cadastral, cu suprafața de 14.861 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67366 din 20.06.2019, reprezentând amplasamentul necesar realizării lucrării ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului”.

Art. 9. Se aprobă casarea și demolarea efectivă a gardurilor regăsite pe terenul reprezentând coridorul lucrării

Art. 10. Se aprobă completarea și actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta hotarâre.

Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 12. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

 • PMO - Direcția Economică

 • PMO - Direcția Tehnică

 • O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 582

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „abținere”

Primăria Municipului Oradea

Anexa nr. 1 la HCL 582/24.07.2020


Direcția Patrimoniu Imobiliar

cu suprafața de 14.861 mp afectată de lucrarea de utilitate publică de interes local

care se va înscrie într-o nouă coală CF, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operațiunilor legale privind exproprierea imobilelor, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67.366 din 20.06.2019, reprezentând amplasamentul lucrării ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson strada calea Bihorului - strada Izvorului”

Nr. crt.

Nr cadastral / Nr. top

CF

Proprietar

Suprafață totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Construcții afectate

1.

Nr. cadastral 189705

CF 189705

Oradea

Municipiul Oradea

437

111

2.

Nr. cadastral 189704

CF 189704

Oradea

Municipiul Oradea

301

6

3.

Nr. cadastral 187703

CF 187703

Oradea

Municipiul Oradea

1702

66

4.

Nr. cadastral 188395

CF 188395

Oradea

Municipiul Oradea

77

3

5.

Nr. cadastral 186988

CF 186988

Oradea

Municipiul Oradea

107

41

6.

Nr. cadastral 155721

CF 155721

Oradea

Municipiul Oradea

209

67

7.

Nr. cadastral 153416

CF 153416

Oradea

1014

34

8.

Nr. cadastral 162582

CF 162582

Oradea

5964

3

9.

Nr. cadastral 162583

CF 162583

Oradea

5964

23

10.

Nr. cadastral 160090

CF 160090

Oradea

3914

10

11.

Nr. cadastral 166261

CF 166261

Oradea

Municipiul Oradea

112

6

12.

Nr. cadastral 162697

CF 162697

Oradea

Municipiul Oradea

112

40

13.

Nr. cadastral 178072

CF 178072

Oradea

u \ V

61

6

Gard

14.

Nr. cadastral 187359

CF 187359

Oradea

Municipiul Oradea

47

3

15.

Nr. cadastral 195485

CF 195485

Oradea

Municipiul Oradea

9

1

16.

Nr. cadastral 168915

CF 168915

Oradea

Municipiul Oradea

616

422

17.

Nr. cadastral 177644

CF 177644

Oradea

Municipiul Oradea

37

1

18.

Nr. cadastral 190111

CF 190111

Oradea

751

2

19.

Nr. cadastral 172104

CF 172104

Oradea

913

13

20.

Nr. cadastral 172095

CF 172095

Oradea

499

6

21.

Nr. cadastral 172102

CF 172102

Oradea

52

33

22.

Nr. cadastral 159576

CF 159576

Oradea

860

20

23.

Nr. cadastral 206000

CF 157782

Oradea

1364

1

24.

Nr. cadastral 164994

CF 164994

Oradea

450

1

25.

Nr. cadastral 157228

CF 157228

Oradea

734

8

26.

Nr. cadastral 200320

CF 200320

Oradea

Muncipiul Oradea

17074

124

27.

Nr. cadastral

CF 182442

22

9

3401/1

Oradea

28.

Nr. cadastral 16592

CF 86275

Oradea

39

24

Gard

29.

Nr. cadastral 15207

CF 168909

Oradea

579

2

30.

Nr. cadastral 206004

CF 206004

Oradea

1573

1

31.

Nr. cadastral 204055

CF 204055

Oradea

Municipiul Oradea

51

25

32.

Nr. cadastral 18722

CF 178834

Oradea

9172

13

Poarta +gard viu

33.

Nr. cadastral 204807

CF 204807

Oradea

Muncipiul Oradea

766

52

34

Nr. cadastral 177101

CF 177101

Oradea

5853

2

35.

Nr. cadastral 4665

CF 150352

Oradea

1850

18

36.

Nr. cadastral 4666-201139

CF 201139

Oradea

Municipiul Oradea

118

47

37.

Nr. cadastral 2951

CF 188955

Oradea

523

5

38.

Nr. cadastral 20637

CF 155051

Oradea

5162

4

39.

Nr. cadastral 1618

CF 158315

Oradea

1158

2

40.

Nr. cadastral 17933

CF 171192

Oradea

3913

6

41.

Nr. cadastral 17932

CF 183998

Oradea

3913

14

42.

Nr. cadastral 13654

CF 181076

Oradea

Municipiul Oradea

299

33

43.

Nr. cadastral 1146

CF 179477

Oradea

2500

9

Gard

44.

Nr. cadastral 3576

CF 157724

Oradea

1376

7

45.

Nr. cadastral 14696

CF 185450

Oradea

Municipiul Oradea

55

10

46.

Nr. cadastral 14657

CF 185122

Oradea

Municipiul Oradea

75

16

47.

Nr. topografic 5756 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor Nr.

141522/2018

Statul Român

9308

9308

48.

Nr. cadastral 16067

CF 158346

Oradea

931

179

49.

Nr. topografic 5572/4

CF 64729

Oradea

470

134

50.

Nr. topografic 5754 Oradea

CF 186356

Oradea

Statul Român

177

40

51.

Nr. topografic 5567/1 Oradea

CF 3174 Oradea

Muniucipiul Oradea

212

56

52.

Nr. cadastral 206730

CF 206730

Oradea

2172

14

53.

Nr. topografic 5755 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor Nr.

141522/2018

Statul Român

989

95

54.

Nr. topografic 5628/5 Oradea

CF166148

Oradea

4834

17

55.

Nr. cadastral 198928

CF 198928

Oradea

864

11

56.

Nr. topografic 5627/6 Oradea

CF 163716

Oradea

864

52

57.

Nr. topografic 5621/1 Oradea

CF 155897

Oradea

1418

23

58.

Nr. topografic 5622/2 Oradea

CF 193066

Oradea

1000

7

59.

Nr. topografic 5623 Oradea

CF  6305

Oradea

Vechi proprietari

79

38

60.

Nr. topografic 5796/4 Oradea

CF 2010764

Oradea

843

53

61.

Nr. topografic 6014 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor Nr. 140724/2018

Statul Român

1090

19

62.

Nr. topografic 6019 Oradea

Adeverința O.C.P.I. Bihor

Nr. 140724/2018

Statul Român

6420

470

63.

Nr. topografic 5792/3 Oradea

CF 6395 Oradea

Vechi proprietari

180

180

64.

Nr. topografic 5792/6 Oradea

CF 6395 Oradea

Vechi proprietari

90

90

65.

Nr. topografic 5792/7 Oradea

CF 6395 Oradea

Vechi proprietari

47

47

66.

Nr. topografic 5792/8 Oradea

CF 6395 Oradea

Vechi proprietari

47

47

67.

Nr. topografic 5792/9 Oradea

CF 3268 Oradea

Vechi proprietari

108

108

68.

Nr. topografic 5792/10 Oradea

CF 6395 Oradea

Vechi proprietari

396

396

69.

Nr. topografic 5957/1 Oradea

CF 1461 Oradea

Vechi proprietari

12088

160

70.

Nr. topografic 6013 Oradea

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

Nr. 140724/2018

Statul Român

705

22

71.

Nr. topografic 5779/2 Oradea

CF 2432 Oradea

Vechi proprietari

626

626

72..

Nr. topografic 6019 Oradea

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

Nr. 140724/2018

Municipiul Oradea

6420

1299

73.

Nr. topografic 6023 Oradea

Adeverința

O.C.P.I. Bihor

Nr. 140724/2018

Statul Român

2126

20

TOTAL

14861

Anexa nr. 2 la HCL 582 din 24.07.2020

L I S T A

cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

MODERNIZARE STRADA PIERSICILOR

tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 67.366 din 20.06.2019

Nr. crt.

1.

Nr cadastral / Nr. top

CF - Oradea

Proprietar

Suprafa ță totală (mp)

Suprafață afectată (mp)

Construcții afectate

Valoarea de expropriere

(lei)

Nr. cadastral 153416

CF 153416

Oradea

1.014

34

1275

2.

Nr. cadastral 162582

CF 162582

Oradea

5.964

3

300

3.

Nr. cadastral 162583

CF 162583

Oradea

5.964

23

2300

4.

Nr. cadastral 160090

CF 160090

Oradea

3.914

10

1000

5.

Nr. cadastral 178072

CF 178072

Oradea

61

6

Gard

1125

6.

Nr. cadastral 190111

CF 190111

Oradea

751

2

250

7.

Nr. cadastral 172104

CF 172104

Oradea

913

13

1625

8.

Nr. cadastral 172095

CF 172095

Oradea

499

6

750

9.

Nr. cadastral 172102

CF 172102

Oradea

52

33

1238

10.

Nr. cadastral 159576

CF 159576

Oradea

860

20

2500

11.

Nr. cadastral 206000

CF 157782

Oradea

1.364

1

100

12.

Nr. cadastral 164994

CF 164994

Oradea

450

1

150

13.

Nr. cadastral 157228

CF 157228

Oradea

734

8

1000

14.

Nr. cadastral 3401/1

CF 182442

Oradea

22

9

338

15.

Nr. cadastral 16592

CF 86275 Oradea

39

24

Gard

2758

16.

Nr. cadastral 15207

CF 168909

Oradea

579

2

250

17.

Nr. cadastral 206004

CF 206004

Oradea

1.573

1

100

18.

Nr. cadastral 18722

CF 178834

Oradea

9.172

13

Poarta +gard viu

3654

19

Nr. cadastral 177101

CF 177101

Oradea

5.853

2

200

20.

Nr. cadastral 4665

CF 150352

Oradea

1.850

18

1800

21.

Nr. cadastral 2951

CF 188955

Oradea

523

5

625

22.

Nr. cadastral 20637

CF 155051

Oradea

5.162

4

400

23.

Nr. cadastral 1618

CF 158315

Oradea

1.158

2

250

24.

Nr. cadastral 17933

CF 171192

Oradea

3.913

6

600

25.

Nr. cadastral 17932

CF 183998

Oradea

3.913

14

1400

26.

Nr. cadastral 1146

CF 179477

Oradea

2.500

9

Gard

2475

27.

Nr. cadastral 3576

CF 157724

Oradea

1.376

7

263

28.

Nr. cadastral 16067

CF 158346

Oradea

931

179

6713

29.

Nr. topografic 5572/4

CF 64729 Oradea

470

134

5025

30.

Nr. cadastral 206730

CF 206730

Oradea

2.172

14

1400

31.

Nr. topografic 5628/5 Oradea

CF 166148

Oradea

4.834

17

1700

32.

Nr. cadastral 198928

CF 198928

Oradea

864

11

1375

33.

Nr. topografic 5627/6 Oradea

CF 163716

Oradea

864

52

6500

34.

Nr. topografic 5621/1 Oradea

CF 155897

Oradea

1.418

23

2875

35.

Nr. topografic 5622/2 Oradea

CF 193066

Oradea

1.000

7

875

36.

Nr. topografic 5796/4 Oradea

CF 2010764

Oradea

843

53

6625

TOTAL

766

61814

Lucian Popa


Steliana Marinescu


Radu Moldovan


Director Executiv


Șef Serviciu, Terenuri


Șef Serviciu, Cadastru


Lucian Popa


Steliana Marinescu


Radu Moldovan


Director Executiv


Șef Serviciu, Terenuri


Șef Serviciu, Cadastru