Hotărârea nr. 58/2020

pentru revocarea H.C.L. nr. 646/28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru revocarea H.C.L. nr. 646/28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF,  inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea

 

 

                 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 167208/04.02.2020 și  Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 167344 din 04.02.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune Consiliului Local al Municipiului Oradea  revocarea H.C.L. nr. 646 din 28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza SF pentru realizarea obiectivului de investiții Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea, ce urmează a fi înaintată spre finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,

                      Ţinând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

                       Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                       În baza  art. 129, alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

          

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

                Art. 1.  Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea 

             Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

             Ordonator principal de credite:               Primarul Municipiului Oradea

             Beneficiar:                                              Municipiul Oradea.

                   Valoarea totală a investiției:                             3.024.727,97 lei fără TVA

                      Din care C+M:                                                          2.425.032,80 lei fără TVA

                     Durata de realizare a investiției:                                      12  luni

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1– Axa prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4.

 

                Art. 2.    Se aprobă Anexa nr 1 privind descrierea investiției propuse.

                Art. 3.    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 646 din 28.06.2018

                Art. 4.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 5.    Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Județului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar

·         Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

·         Direcția Economică

·         Instituția Arhitectului Șef

·         Se afişează pe pagina web a municipiului Oradea.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 58

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa nr 1

Proiectul intitulat: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea presupune realizarea unei noi construcții constând în 3 săli de grupă de grădiniță cu dormitoare, izolator și cabinet medical, zone de depozitare materiale didactice, spălătorie, bucătărie, oficiu, holuri acces, acces separat pentru personal, copii și părinți, inclusiv rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, grupuri sanitare, amenajare curte exterioară, respectiv dotări pentru bucătărie și panouri solare. Programul educativ este unul prelungit. Documentația întocmită va face parte din aplicația cu denumirea Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea, ce urmează a fi înaintată spre finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1- Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Prin proiect se urmărește asigurarea condițiilor necesare unui proces educațional la standarde europene și îmbunătățirea accesului la educație antepreșcolară și preșcolară a copiilor neincluși momentan în procesul de învățământ, respectiv sprijinirea părinților în reintegrarea profesională.

Principalele activități pe care și le propune proiectul sunt: presupune extinderea laterală a clădirii existente în regim P, constând în 3 săli de grupă de grădiniță cu dormitoare, izolator și cabinet medical, zone de depozitare materiale didactice, spălătorie, bucătărie, oficiu, holuri acces, acces separat pentru personal, copii și părinți, inclusiv rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, grupuri sanitare, amenajare curte exterioară, respective dotări pentru bucătărie și panouri solare, dotări constând în mobilier specific de grădiniță: măsuțe, scaune și pătuțuri pentru copii, respective mese și scaune pentru personalul didactic, echipamente pentru asigurarea utilităților și de joacă specific vârstei. Sălile de grupă vor respecta suprafața și volumul de aer stabilit în OMS 1955/1995. Aceste activități sunt esențiale pentru realizarea unei clădiri cu consumuri energetice eficiente, cu dotări moderne, respectiv pentru creșterea calității procesului educațional.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                  3.024.727,97 lei fără TVA

Din care C+M:                              2.425.032,80 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:              12 luni

*

Proiectul urmează a fi înaintat spre finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1-Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.