Hotărârea nr. 578/2020

privind aprobarea prelungirii perioadei de dare în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr. 42, în favoarea Asociației Down Oradea România

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea prelungirii perioadei de dare în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr. 42, în favoarea Asociației Down Oradea România

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 318365/1 din 17.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 318365/17.07.2020 prin care se supune spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de dare în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr.42, în favoarea Asociației Down Oradea România.

La data de 01.08.2021 va ajunge la termen Contractul de comodat, înregistrat sub nr. 55534 din 01.09.2011, încheiat cu Asociația Down Oradea România, având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr.42, înscris în CF 160196 Oradea, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Prin adresa, înregistrată la Primăria municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 314913 din 14.07.2020, Asociația Down Oradea România a solicitat prelungirea duratei contractului de comodat pentru spațiul cu altă destinație situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr.42, având în vedere faptul că asociația se află în procedura de reacordarea licențierii celor două servicii sociale pe care le desfășoară în spațiu, respectiv: ”Centrul de zi Iedera pentru copiii cu Sindrom Down” și ”Centrul de zi Iedera pentru tinerii și adulții cu Sindrom Down și alte dizabilități”.

Ținând seama de criteriul stabilit de către Comisia de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (Proces Verbal nr.252297 din 06.05.2020):

”se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a contractelor de comodat având ca obiect spațiile deținute de asociațiile/fundațiile care desfășoară activități de binefacere cu condiția ca acestea să desfășoare activități în colaborare cu DASO, în baza unor parteneriate încheiate pe o perioadă de cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de prelungire”.

Prin adresa înregistrată sub nr. 31867 din 17.07.2020, Direcția de Asistență Socială Oradea ne comunică informații privind Convenția Definitivă nr. 10078/16.04.2020 încheiată cu Asociația Down Oradea România. Se menționează de asemenea, faptul că între DAS Oradea și Asociația Down Oradea România există o colaborare care își are începuturile încă de la înființarea Administrației Sociale - Comunitare Oradea (actuala DASO).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 349 - 350 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea:

  • 1.1 în favoarea Asociației Down Oradea România.

  • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr.42 ,

  • - având suprafața utilă de 340,85 mp,

  • - perioada de dare în folosință gratuită va fi prelungită cu o durată de 5 ani, începând cu data de 01.08.2021, până la data de 31.07.2026.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 578

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”