Hotărârea nr. 577/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 337 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în zona Bdul. Dacia din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 319048 /1 din 20.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 319048/20.07.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 337 mp, respectiv înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în zona școlii Dacia din Oradea.

Văzând că în vecinătatea școlii Dacia a rămas necadastrată suprafața de 337 mp teren, ce se constituie din nr. topo menționate la art. 2 din prezenta Hotărâre.

În scopul înscrierii imobilului în evidențele de Carte Funciară,

Ținând cont de prevederilor art. 27 al Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a următoarelor cote de teren: J 217 / 370 mp din terenul înscris în CF 82836 - Oradea cu nr. topo 10, și J 120/13551 mp din terenul înscris în CF 17043 - Oradea cu nr. topo 8/121.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 337 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

337

CF 82836 - Oradea

10

217

370

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

CF 17043 - Oradea

8/121

120

13551

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând suprafața de 337 mp, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea, având categoria de folosință ''curți-construcții”.

Art. 4. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea referitor la imobilul constituit, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică;

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 577

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”