Hotărârea nr. 576/2020

pentru însuşirea Procesului verbal de negociere nr. B.2.2/432/30.06.2020 și a Contractului de închiriere nr. B2.2/C/6/30.06.2020, de preluare în folosinţa Municipiului Oradea de la S.N.T.F.M. \"CFR MARFĂ\" S.A. a terenului în suprafață de 10.968 mp, cu scopul utilizării ca zonă publică de agrement şi teren sportiv în favoarea cetățenilor din zonă

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru însușirea Procesului verbal de negociere nr. B.2.2/432/30.06.2020 și a Contractului de închiriere nr. B2.2/C/6/30.06.2020, de preluare în folosința Municipiului Oradea de la S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ"

S.A. a terenului în suprafață de 10.968 mp, cu scopul utilizării ca zonă publică de agrement și teren sportiv în favoarea cetățenilor din zonă

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 316.589/1 din 16.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 316589/2 din 16.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru însușirea Procesului verbal de Negociere nr. B.2.2/432/30.06.2020 și a Contractului de închiriere nr. B2.2/C/6/30.06.2020, de preluare în folosința Municipiului Oradea de la S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. a terenului în suprafață de 10.968 mp, cu scopul utilizării ca zonă publică de agrement și teren sportiv în favoarea cetățenilor din zonă.

Având în vedere faptul că durata Contractului B2.2/C/5/23.03.2018, a expirat la 30.06.2020, între Municipiul Oradea și Societatea Națională de Transport Marfă ”CFR MARFĂ”, au avut loc discuții și negocieri referitoare la prelungirea duratei contractului de închiriere. Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, a solicitat încheierea unui contract de închiriere pentru 10 ani. Conducerea CFR MARFĂ a aprobat încheierea unui nou contract doar pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Ca urmare, s-a încheiat Procesul verbal de negociere nr. B2.2 / 432 / 30.06.2020 (anexa nr. 1) prin care s-a convenit ca:

  • > valoarea contractului să fie de 786,04 lei/ lună + TVA (reprezentând contravaloarea impozitului pe suprafața de 10968 mp teren *0,86 lei/mp/an/12 luni + cota de TVA aferentă); Tariful de închiriere se va modifica anual, în funcție de impozit.

  • > durata contractului să fie de 5 ani, de la 01.07.2020 până la 30.06.2025.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r e ș t e:

Art. 1. Se însușește Procesul verbal de Negociere nr. B2.2 / 432 / 30.06.2020 și Contractul nr. B2.2/C/6/30.06.2020 - anexele 1 și 2 la prezenta Hotărâre, privind terenul cu suprafața de 10.968 mp preluat în folosința Municipiului Oradea, de la S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A., în vederea amenajării ca zonă publică de agrement și teren de sport în favoarea cetățenilor din zonă.

Art. 2. Se alocă din bugetul local al Municipiului Oradea a sumelor necesare achitării chiriei și a garanției stabilite prin Contractul de închiriere.

Art. 3. Se mandatează primarul Municipiului Oradea sau persoana legal desemnată de acesta, pentru semnarea de acte adiționale având ca obiect actualizarea prețului Contractului nr. B2.2/C/6/30.06.2020 (în vederea acoperirii cheltuielilor cu impozitul pe teren datorat de proprietar către UAT Municipiul Oradea), sau de prelungire/modificare a unor clauze contractuale, după caz.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează și Direcției Patrimoniu Imobiliar, Direcției Economice și S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A..

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Tehnică;

  • S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A., prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 576

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”