Hotărârea nr. 575/2020

pentru încheierea unui nou contract de colaborare cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu, pentru îndepărtarea și recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică găsite pe terenurile din intravilanul Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru încheierea unui nou contract de colaborare cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu, pentru îndepărtarea și recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică găsite pe terenurile din intravilanul Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 316.589/1 din 16.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 3126589/2 din 15.07.2020 prin care Direcția Patrimoiu Imobiliar supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de colaborare cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu, pentru îndepărtarea și recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică găsite pe terenurile din intravilanul Municipiului Oradea

Deoarece Contractul de colaborare nr. 211448/2017 a încetat la 10.07.2020 și este nevoie în continuare de eradicarea fenomenului de intrare a vânatului în intravilanul orașului Oradea;

În condițiile în care în Județul Bihor s-au înregistrat 225 de cazuri la mistreți infestați cu pestă porcină;

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor Municipiului Oradea din Cartierele Podgoria și Iorga, care de mai mulți ani, sesizează primăria, Garda Forestieră și Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu, cu privire la faptul că animalele sălbatice, specia mistreț și căprior, migrează din fondul cinegetic 21 Paleu în grădinile cetățenilor (casele construite pe fostele zone de vii și livezi) producând distrugeri și constituind un real pericol pentru viața cetățenilor;

Având în vedere Ordinul nr. 29/2008 pentru aprobarea Normei sanitare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice;

În sprijinul măsurilor de limitare a pestei porcine;

În temeiul art. 34 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r e ș t e:

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de colaborare, anexat, cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor Forest Hunt Paleu - gestionarul fondului cinegetic 21 Paleu, privind serviciul de îndepărtare și recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică găsite pe terenurile din intravilanul Municipiului Oradea.

Art. 2. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru a semna Contractul de colaborare și actele adiționale care se impun a fi încheiate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează și Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcției Economice și Asociației Vânătorilor și Pescarilor Forest Hunt Paleu.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • PMO - Direcția Economică;

 • Asociația Vânătorilor și Pescarilor Forest Hunt Paleu, prin grija Serviciului Terenuri

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 575

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Nr din __.__.2020


A.V.P.S. Forest Hunt Paleu

Nr din __.__.2020


CONTRACT DE COLABORARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL ORADEA reprezentat legal prin dl. Ilie Bolojan - primar al cărui drept de semnătură a fost delegat, în baza Dispoziției nr. 1881/28.08.2019 domnului Lucian Popa - director executiv al Direcției Patrimoniu Imobiliar, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, cont IBAN RO50TREZ076502205X016643 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, cod fiscal RO35372589

Și

1.2. A.V.P.S. FOREST HUNT PALEU, având sediul social în mun. Oradea, str. Dimitrie Anghel nr. 33/D, jud. Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. 0449435, Cod Unic de Înregistrare nr. 25391400, cont bancar RO 96 BRDE050SV46490650500 deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERAL, tel.0740 - 373986, 0741 - 417996, reprezentată legal de dl. Păcurar Mircea Bujor - Președinte și Tuduce Cristian George - Director, în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. ________          din __.07.2020, prin care se

încuviințează atribuirea directă către A.V.P.S. Forest Hunt Paleu a prezentului Contract, pentru recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică care aduc atingere sănătății Și securității publice, produc pagube proprietăților, culturilor agricole și animalelor domestice în intravilanul municipiului.

Ținând seama de prevederile art. 34 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, actualizată, în vederea sprijinirii măsurilor de limitare a pestei porcine, părțile de comun acord au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie activitatea de interes public de îndepărtare Și capturare sau recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Oradea, fără contraprestație materială.

DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării de către părțile contractante, pe o perioadă 5 ani.

3.2. Contractul poate fi prelungit, în condițiile legii, cu acordul parților.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Municipiul Oradea se obligă că în termen de 24 de ore de la luarea la cunoȘtință a pătrunderii în intravilanul localității a vreunui exemplar din speciile de faună sălbatică, să notifice prin orice mijloc de comunicare Asociația Județeană a Vânătorilor Și Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu.

 • 4.2. Asociația Județeană a Vânătorilor Și Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu se obligă să organizeze îndepărtarea sau recoltarea/capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul localității, conform reglementărilor legale, respectiv :

 • - să obțină toate autorizațiile Și avizele necesare organizării goanei/vânătorii ;

 • - să respecte prevederile Legii nr. 407/2006 a vânătorii Și fondului cinegetic, actualizată;

 • - să organizeze de fiecare dată când este sesizată goane sau vânători, dar nu mai puțin de 6 acțiuni pe an, conform unui plan comun de acțiune pentru a avea sub control migrația animalelor în căutare de hrană;

 • - să solicite asistență din partea : - I.P.J. Bihor - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Comisariatul de Regim Silvic și Cinegetic Oradea;

 • - să asigure hrană suplimentară în fondul de vânătoare pentru a stabiliza în afara orașului animalele dislocate prin goană.

MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul părților, prin act adițional.

 • 5.2. Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin părților, contractul va fi renegociat.

 • 5.3. Renegocierea contractului se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situație.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea termenului prevăzut în art. 3.1.;

 • - prin acordul părților;

 • - denunțarea unilaterală din inițiativa uneia dintre părți, cu un preaviz de 15 zile;

 • - în cazul în care înainte de termenul prevăzut în art. 3.1. Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu își pierde calitatea de gestionar al faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 21, Paleu, județul Bihor, dobândită în baza Contractului nr.................. încheiat de

asociație cu Ministerul Mediului și Pădurilor prin Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Bihor.

 • V II. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 7. Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere în legătură cu îndeplinirea prezentului contract, în caz contrar, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

 • VIII. COMUNICĂRI

 • 8. Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, fax sau e-mail.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi .......................               și s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ORADEA


Primar


Ilie Bolojan


A.J.V.P.S. FOREST HUNT PAELUI

Președinte

Tuduce Cristian George

Cristian Popescu


Oltea - Diana Marc


Director

Director executiv adj.

Șef Serviciu

Juridic Contencios

Steliana Marinescu


Gabor Pîrv


Șef Serviciu Terenuri


Consilier