Hotărârea nr. 573/2020

entru aprobarea achiziționării de la d-nii. Tanca Florian - Teofil, Tanca Ana și Tanca Alina, a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 758 mp, înscris în CF nr. 199896 - Oradea, situat în perimetrul obiectivului de investiții „Amenajare spațiu public urban - zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru aprobarea achiziționării de la d-nii. Tanca Florian - Teofil, Tanca Ana și Tanca Alina, a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 758 mp, înscris în CF nr. 199896 - Oradea, situat în perimetrul obiectivului de investiții „Amenajare spațiu public urban - zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 316323/1 din 15.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 316323/15.07.2020 pni^care^e^upune^pre^probare^roiect.ul de Hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Oradea, de la d-nii.

^H, a suprafeței de 758 mp, reprezentând teren liber de construcții, înscris în CF nr. 199896 - Oradea, afectat de viitorul obiectiv de investiții „Amenajare spațiu public urban - zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor.

Având în vedere că prin coridorul de expropriere pentru realizarea proiectului de interes public local „Amenajare spațiu public urban - zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 353 din 17.04.2019, este afectată suprafața de 758 mp teren, identificat cu nr. cadastral 199896 - Oradea.

Ținând seama de petițiile repetate, înregistrate la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 203608 din 03.03.2020 și sub nr. 267604 din 25.05.2020, prin care dl.                        | a solicitat sprijin pentru

achiziționarea de către Municipiul Oradea a suprafeței de 758 mp teren, afectat de viitoarea lucrare de utilitate publică, motivat de faptul că are nevoie de resurse financiare pentru a-și achiziționa dispozitive medicale în raport cu afecțiunile pe care le are.                          _______________________

Din dorința de a-l ajuta pe dl.                         pentru a-și putea achiziționa, din străinătate, dispozitivul

medical care să-i facă viața mai confortabilă, se impune să procedăm la cumpărarea acestei proprietăți, în avans, față de termenul la care orașul are nevoie de amplasament pentru realizarea viitorului obiectiv de investiții.

Văzând Convenția, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 314014 din 14.07.2020, care stipulează înțelegerea de a vinde, respectiv de a cumpăra la prețul de 48.000 Euro, echivalentul valorii de despăgubire în cazul exproprierii dacă ar fi făcută în anul 2020, astfel cum a fost stabilită în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator prin societatea Evalmob S.R.L.

Ținând seama de prevederile art. 1650 și 1652 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c) , alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Oradea, de la d-nii.

a terenului, în suprafață de 758 mp, înscris în CF nr. 199896 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Someșului, la prețul de 48.000 Euro, conform înțelegerii stipulate în Convenția înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 314014 din 14.07.2020.

Art. 2. Se însușește Raportul de evaluare (anexat în sinteză la prezenta), întocmit de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. prin societatea Evalmob S.R.L., pentru stabilirea prețului imobilului, înscris în CF 199896 -Oradea, situat în str. Someșului.

Art. 3. Se aprobă achitarea prețului, de 48.000 Euro, echivalent în Lei la cursul oficial al BNR de la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, astfel cum părțile s-au înțeles prin Convenția înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 314014 din 14.07.2020.

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului identificat la Art. 1 din prezenta Hotărâre, după finalizarea formalităților de transfer al dreptului de proprietate.

Art. 5. Se aprobă acoperirea din bugetul local al Municipiului Oradea a tuturor cheltuielilor generate de achiziție și intabularea la Cartea Funciară a proprietății ce se va achiziționa în favoarea Municipiului Oradea.

Art. 6. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Juridică;

  • dl. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H, prin grija Servicului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 573

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”