Hotărârea nr. 57/2020

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 ianuarie 2020

 

 

                                                   ROMÂNIA                                   

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

         

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

28 ianuarie 2020

 

          Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 şi alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al şedinţei anterioare şi supunerii acestuia aprobării consiliului local,

          În baza art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 28 ianuarie 2020, conform anexei.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

Oradea, 18  februarie 2020

Nr. 57

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila