Hotărârea nr. 569/2020

pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 187754, înscris în CF 187754, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 187754, înscris în CF 187754, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 314533/1 din 14.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 314533/2/15.07.2020 prin care se supune spre aprobre proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 187754, înscris în CF 187754 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că, potrivit CF nr. 187754 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp. - identificat cu nr. cadastral 187754 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama că, acest teren a fost transmis în folosință gratuită, prin Contractul de comodat nr. 9147/2013, în baz|^egim^15dhv2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, d-lui.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 309874 din 08.07.2020, prin care dl.                         | a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului de

comodat, respectiv pe care acesta a edificat o casă de locuit, conform notării din CF 187754 - C1.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 31,5 Euro / mp. + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în comodat, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r e ș t e

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 187754, înscris în CF 187754 - Oradea, (nr. de inventar 019375) în favoarea d-lui.                        | în calitate de proprietar al casei

edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la pct. 1 din prezenta Hotărâre, este de 31,5 Euro/ mp. + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 28.01.2020.

Art. 3. Prețul de vânzare a terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 31.10.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.11.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de comodat nr. 9147 din 15.05.2013 încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și dl.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - dl.                          prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 569


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”