Hotărârea nr. 566/2020

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 1.587 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 6

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 1.587 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității

populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 6

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 308092/1 din 13.07.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 308092/2 din 15.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 1.587 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 6, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 26790 din 01.04.2014.

Întrucât urmare a măsurătorilor efectuate, s-a stabilit că amplasamentul lucrării mai sus menționată afectează suprafața totală de 1.587 mp, din care 222 mp teren a fost în proprietatea privată a unor persoane fizice / juridice, diferența de suprafață (1.365 mp) fiind înscrisă pe Municipiul Oradea / Statul Român / vechi proprietari de CF.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 246 din 04.04.2014, s-a aprobat coridorul lucrării și declanșarea procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, cu suprafața totală de 222 mp, afectat de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 26790 din 01.04.2014, situat în mun. Oradea, în zona cuprinsă între str. Adevărului și str. Piatra Craiului.

În scopul înscrierii în Cartea funciară a suprafeței de 1.587 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică mai sus menționată,

Ținând cont de cele mai sus arătate,

Având în vedere art. 31 și 36 alin. 1 a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.587 mp, constituit conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ”Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea -Biharkeresztes - Drum expres” - tronson 6.

Art. 2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 11713 din 12.02.2014, cu nr. topo. 6813, în suprafață de 491 / 24.044 mp, din teritoriul cadastral Oradea.

Art. 3.  Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului afectat, reprezentând:

J  cota de 511 / 576 mp teren cu nr. topo 6554/29, înscris în CF nr. 12092 - Oradea;

J  cota de 67 / 168 mp teren cu nr. topo 6985/9a, înscris în CF nr. 18214 - Oradea;

J  suprafața de 296 mp teren cu nr. topo 6985/10, înscris în CF nr. 18215 - Oradea.

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat conform art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 1.587 mp, constituită prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 6. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea referitoare la imobilul constituit, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 566

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 566 din 24.07.2020

L I S T A

cu imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes - Drum expres” -

Tronson 6

Adresa imobilului: mun. Oradea, intravilan

Identificator

CF / Adeverința O.C.P.I. Bihor în care figurează

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată de lucrare, din nr. topo/cad. (mp)

Nr. Inventar ( PMO )

Categoria de folosintă

Nr. top 6813

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 11713 din 12.02.2014

24.044

491

-

DRUM

Nr. top 6554/22

CF 171522 - Oradea

288

222

019038

Nr. top 6554/29

CF 12092 - Oradea

576

511

-

Nr. top 6985/9a

CF 18214 - Oradea

168

57

-

Nr. top 6985/10

CF 18215 - Oradea

296

296

-

T O T A L

1.587

NOTA: în cazul colilor de CF în care Municipiul Oradea are drept de proprietate înscris asupra unei cote din imobil, suprafața pentru constituirea nr. cadastral, se va prelua din cota de proprietate a Municipului Oradea înscrisă în respectiva coală CF.