Hotărârea nr. 565/2020

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.825 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 5

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.825 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității

populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 5

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 308398/1 din 13.07.2020 ;i Raportul de specialitate nr. 308398/2 din 15.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.825 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 5, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 27050 din 02.04.2014.

Întrucât urmare a măsurătorilor efectuate, s-a stabilit că amplasamentul lucrării mai sus menționate afectează suprafața totală de 5.825 mp, din care 129 mp teren a fost în proprietatea privată a unor persoane fizice / juridice, iar diferența de suprafață (5.696 mp) fiind înscrisă pe Municipiul Oradea / Statul Român / vechi proprietari CF.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 245 din 04.04.2014, s-a aprobat coridorul lucrării și declanșarea procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, cu suprafața totală de 129 mp, afectat de coridorul de expropriere, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 27050 din 02.04.2014, situat în mun. Oradea, în zona cuprinsă între str. Ecaterina Teodoroiu, de la intersecția cu str. Ana Ipătescu până la intersecția str. Izvorului cu str. Bihorului.

În scopul înscrierii în Cartea funciară a suprafeței de 5.825 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică mai sus menționată,

Ținând cont de cele mai sus arătate,

Având în vedere art. 31 și 36 alin. (1) a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. 7 a Legii nr. 255/2010, actualizată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (4) și 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.825 mp, constituit conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ”Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea -Biharkeresztes - Drum expres” - tronson 5.

Art. 2. Se aprobă deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului identificat astfel:

S suprafața de 158 mp cu nr. topo. 5901, din teritoriul cadastral Oradea;

S  cota de  552 / 4.010 mp cu nr. topo. 5898, din teritoriul cadastral Oradea;

S  cota de  310 / 2.611 mp cu nr. topo. 5894/1, din teritoriul cadastral Oradea,

S  cota de 2.200 / 3.269 mp cu nr. topo. 74, din teritoriul cadastral Oradea;

S  cota de  300 / 13.959 mp cu nr. topo. 73, din teritoriul cadastral Oradea,

toate, identificate prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 3918 din 17.01.2014, aparținând teritoriului cadastral

Oradea.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului afectat de lucrarea de utilitate publică, reprezentând:

J cota de 1.820 / 3.250 mp teren cu nr. topo 5902/2, înscris în CF nr. 2853 - Oradea;

J cota de 10 /  948 mp teren cu nr. topo 5902/1, înscris în CF nr. 191179 - Oradea.

Art. 4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat conform art. 3 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 5.825 mp, constituită prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de lucrare, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință „drum” - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 6. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea referitoare la imobilul constituit, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune;

  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 565

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 565 din 30.07.2020

L I S T A

cu imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea - Biharkeresztes - Drum expres” - tronson 5

Adresa imobilului: mun. Oradea, intravilan

Identificator

CF / Adeverința O.C.P.I. Bihor în care figurează

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată de lucrare, din nr. topo/cad. (mp)

Nr. Inventar ( PMO )

Categoria de folosintă

Nr. top 5902/2

2853 Oradea

3.250

1.820

-

DRUM

Nr. top 5905/7

2853 Oradea

6.683

346

-

Nr. top 5901

Adev.

3918/17.01.2014

158

158

-

Nr. top 5898

Adev.

3918/17.01.2014

4.010

552

-

Nr. top 5894/1

Adev.

3918/17.01.2014

2.611

310

-

Nr. top 74

Adev.

3918/17.01.2014

3.269

2.200

-

Nr. top 73

Adev.

3918/17.01.2014

1.3959

300

-

Nr. top 5902/1

191179 Oradea

948

10

-

Nr. cad. 206485

206485 Oradea

120

120

019037

Nr. top 5904/25

170595 Oradea

577

9

019037

T O T A L

5.825

NOTĂ:  în cazul colilor de CF în care Municipiul Oradea are drept de proprietate înscris asupra

unei cote din imobil, suprafața pentru constituirea nr. cadastral, se va prelua din cota de proprietate a Municipului Oradea înscrisă în respectiva coală CF.