Hotărârea nr. 564/2020

privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28 februarie 2019

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 318774/1 din 20.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 318774/2 din 20.07.2020 prin care se supune spre aprobare repartizarea a două locuințe libere și astfel disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28.02.2019,

Având în vedere prevederile:

 • - art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - H.G. nr. 962 din 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare,

 • - Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 127 din 2019 pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea;

Ținând cont de faptul că, în prezent, în Municipiul Oradea sunt libere și astfel disponibile două locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, astfel: o locuință cu 2 camere și o locuință cu 1 cameră.

În baza art. 15 alin. (5) din H.G. nr. 962 din 2001, s-a procedat la notificarea, în vederea depunerii documentelor justificative, a următorului solicitant, d-ra Kozak Etelka (poziția 10) care nu a reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces, respectiv neîndeplinirea criteriului de acces nr. 3 stabilit prin HCL nr. 127/2019. Astfel s-a procedat la notificarea, în vederea depunerii documentelor justificative, a următorilor solicitanți care au reconfirmat îndeplinirea criteriilor de acces:

 • > pentru închirierea unei locuințe cu 1 cameră : d-na.Rostaș Cireașa (poziția nr. 11 din Listă).

 • > pentru închirierea unei locuințe cu 2 camere : d-na. Remeș loana-Ana (poziția nr. 29 din Listă).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, lit. „d”, alin. (6) lit. „b” alin. (7) lit. „q”, alin. (8) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g” și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă repartizarea spre închiriere a două locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibile în municipiul Oradea, în favoarea următorilor solicitanți:

 • 1.1. d-rei. Rostaș Cireașa

 • - poziția 11 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 1 cameră,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 470885 din 29.11.2018,

 • - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, Bld. Decebal nr. 65F, bl. ANL1,sc. B, et. 4, ap.20.

 • 1.2. d-nei. Remeș Ioana-Ana

 • - poziția 29 din Lista privind ordinea de prioritate - solicitări 2 camere,

 • - în baza dosarului depus pentru solicitarea unei locuințe înregistrat cu nr. 468592 din 28.11.2018,

 • - locuința disponibilă, situată în mun. Oradea, Bld. Ștefan cel Mare nr. 13, bl. ANL,sc. B, et. 1, ap.10.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarului Municipiului Oradea;

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 564

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”