Hotărârea nr. 562/2020

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea

Analizând Raportul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.318658/1 din 17.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 318658/2 din 17.07.2020 prin care se supune spre aprobare prelungirea duratei contractelor de închiriere referitoare la 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea.

Având în vedere solicitările de prelungire ale contractelor de închiriere depuse de: Asociația de Proprietari 141 Sanda, Asociația Județeană de Fotbal Filiala Bihor și SC CEC BANK SA,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 308432 din 07.07.2020).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, alin. (1), lit. „a” și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Municipiului Oradea, după cum urmează:

 • 1.1. în favoarea Asociația de Proprietari 141 Sanda,

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, B-dul Ștefan cel Mare, nr. 140, bl. AN 27,

 • - având suprafața utilă de 14,75 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.08.2020, până la data de 31.07.2025.

 • 1.2. în favoarea Asociația Județeană de Fotbal Bihor

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr.4-6,

 • - având suprafața utilă de 58,32 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.08.2020, până la data de 30.07.2025.

 • 1.3. în favoarea SC CEC BANK SA-sucursala Oradea

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța Unirii nr.1 - incinta Primăriei Municipiului Oradea -camera 11,

 • - având suprafața utilă de 19,60 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.09.2020, până la data de 31.08.2022.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • Primarul Municipiului Oradea;

 • PMO - Direcția Economică;

 • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 562

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”