Hotărârea nr. 561/2020

privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32 , bl. C 56,în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Bihor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32 , bl. C 56, în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Bihor

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 318362/1 din 17.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 318362/17.07.2020 prin care se supune spre aprobare prelungirea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 1 (un) an a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl. C56, în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Bihor, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Având în vedere adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 292953 din 22.06.2020, depusă de Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Bihor, prin care se solicită aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință utilizat în prezent, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl. C56,

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Bihor este o asociație de utilitate publică, recunoscută prin Hotărârea de Guvern nr.1033 din 03.09.2008,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 308432 din 07.07.2020 ).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196, alin. (1), lit. a) art. 362 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea:

  • 1.1. în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Bihor.

  • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32, bl.C 56,

  • - având suprafața utilă de 105,61 mp,

  • - prin încheierea unui Act adițional la Contractul de comodat, nr. 91141 din 01.03.2019, privind prelungirea perioadei contractuale pe durata de 1 (un) an, începând cu data de 01.08.2020, până la data de 31.07.2021.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Economică;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 561

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila