Hotărârea nr. 560/2020

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 17 mp, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A, parter, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Apostol Andrei” din Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 17 mp, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A, parter, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Apostol Andrei” din Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 319483 din 20.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 319483/20.07.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 17 mp, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A, parter, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Apostol Andrei” din Oradea.

Imobilul situat în mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr.105A, parter, spațiul 3, constituie proprietate publică a Municipiului Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 38 din 28.01.2020, s-a aprobat deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând imobilul - spațiul tehnic, situat în punctul termic din str. Sf. Apostol Andrei nr. 105A.

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 250921 din 05.05.2020, Parohia Ortodoxă Română „Sf. Apostol Andrei” din Oradea a solicitat atribuirea în folosință gratuită a unei părți, cuprinsă între 15 - 20 mp, din spațiul aferent Stației de hidrofor situat în Punctul Termic nr. 127, proprietate a Municipiului Oradea, dat în administrare către societatea Compania de Apă Oradea S.A. în baza contractului de concesiune a serviciilor publice.

Prin HCL nr. 513 din 25.06.2020 s-a aprobat retragerea concesionării de la Compania de Apă Oradea SA a suprafeței de 17 mp din activul fix ”Stație hidrofor - SH 127”, respectiv, schimbarea destinației suprafeței de 17 mp (căreia i s-a atribuit nr. de inventar 131571/1) din spațiu tehnic în spațiu cu altă destinație.

Învederând dispozițiile:

 • > art. 8 alin. (1) - (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (republicată), potrivit cărora cultele recunoscute și părțile componente ale cultelor, așa cum sunt menționate în statutele sau codurile canonice proprii, sunt persoane juridice de utilitate publică,

 • > art. 40 alin. (1) lit. a) din Statutul pentru organizarea și funcționarea B.O.R., potrivit cărora unitățile componente ale Bisericii Ortodoxe Române sunt parohiile,

 • > art. 41 alin. (1) din Statutul mai sus menționat, care prevede că parohia este persoană juridică de drept privat și utilitate publică.

În baza prevederilor art. 874 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 349 - 353 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă transmiterea, în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Apostol Andrei” din Oradea, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, a spațiului cu altă destinație din imobilul situat în mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A, identificat după cum urmează:

 • - CF 206008-C1-U3 Oradea, nr. cadastral 206008-C1-U3,

 • - suprafață utilă:17 mp;

 • - nr. de inventar: 131571/1

valoare de inventar: 23.464,90 lei

Art. 2. Bunul, identificat potrivit punctului 1, să fie predat pe bază de protocol în favoarea Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Apostol Andrei” din Oradea în termen de 15 zile de la aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a transmiterii în folosință gratuită.

Art. 3. Pe durata acordării dreptului de folosință, Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Apostol Andrei” Oradea are următoarele obligații:

 • - să folosească bunul ca un bun proprietar, potrivit destinației stabilite;

 • - să efectueze lucrările de reparații necesare;

 • - să suporte cheltuielile de întreținere ;

 • - să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare

la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 350 alin.(2), litera b) din O.U.G. nr. 57/2019;

 • - să permită accesul reprezentanților municipiului Oradea pentru efectuarea controlului asupra bunului;

 • - să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • - să nu transmită, sub nicio formă, dreptul de folosință dobândit;

 • - să informeze municipiul Oradea cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum și

 • la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, conform art. 351 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019;

 • -        să restituie bunul la încetarea termenului de folosință.

Art. 4. Pe durata acordării dreptului de folosință gratuită, Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Apostol Andrei” Oradea are dreptul de a folosi bunul pentru activitatea pastoral-administrativă a bisericii.

Art. 5. Se împuternicește Primarul municipiului Oradea sau reprezentantul legal desemnat de către acesta pentru semnarea oricăror acte adiționale la actul de transmitere în folosință gratuită ce se va încheia cu Parohia Ortodoxă Română ”Sfântul Apostol Andrei” Oradea, ce se consideră a fi necesare sau impuse de legislația în vigoare.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Direcția Patrimoniului Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Direcția Patrimoniului Imobiliar

 • Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 560

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”