Hotărârea nr. 56/2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2020, martie 2020 și aprilie 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local

al Municipiului Oradea din lunile februarie 2020, martie 2020 și aprilie 2020

 

            Având în vedere prevederile art. 35 şi art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

            În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

            Articol unic: Domnul consilier Chiană Laurențiu Alin se alege ca preşedinte al şedinţelor  Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile februarie 2020, martie 2020 și aprilie 2020.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28 ianuarie 202

Nr. 56

 

Hotărârea a fost adoptată cu  24  voturi „pentru” și 1 vot „abținere”

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila