Hotărârea nr. 559/2020

privind suspendarea, pe perioadă portive e, a obligației de plată a chiriei și a utilităților pentru spaţiul cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering, situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea, utilizat de către societatea Select Catering S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind suspendarea, pe perioadă determinată, a obligației de plată a chiriei și a utilităților pentru spațiul cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering, situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea, utilizat de către societatea Select Catering S.R.L.,

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 318657/1 din 17.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 318657/2 din 17.07.2020 prin care se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea proiectul de Hotărâre privind suspendarea obligației de plată a chiriei și a utilităților privind spațiul cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering, situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea, utilizat de către societatea Select Catering S.R.L.

Societatea Select Catering S.R.L. deține, în baza contractului de închiriere nr. 262885 din 29.06.2018, spațiul cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering, situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea.

Prin HCL nr.258 din 26.03.2020, privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

Prin cererea, înregistrată la Primăria municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 263719 din 22.05.2020, societatea Select Catering S.R.L. a solicitat prelungirea suspendării de la plata chiriei și a utilităților pentru spațiul situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea, pe toată perioada stării de alertă, ținând cont de măsurile adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență,

Prin Procesul Verbal înregistrat sub nr. 308432 din 07.07.2020, Comisia de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a propus suspendarea obligației de plată a chiriei și a utilităților de către societatea Select Catering S.R.L pentru spațiul situat în incinta Primăriei municipiului Oradea, pentru perioada în care locatarul nu își poate desfășura activitatea în spațiul închiriat.

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a fost suspendată activitatea în spațiul situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea utilizat în baza contractului de închiriere nr. 262885 din 29.06.2018 de către societatea Select Catering S.R.L.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. „a” și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă suspendarea obligației de plată a chiriei și a utilităților, pentru perioada în care locatarul nu își poate desfășura activitatea în spațiul cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering, situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea, utilizat în baza contractului de închiriere nr. 262885 din 29.06.2018 de către societatea Select Catering S.R.L.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 262885 din 29.06.2018, în mod corespunzător, cu perioada pentru care locatarul a avut activitatea suspendată.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniului Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Economică;

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • societatea Select Catering S.R.L., prin grija D.P.I.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 559

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”