Hotărârea nr. 558/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Adevărului, municipiul Oradea, județul Bihor”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Adevărului, municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr.317920 din 17.07.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.317952 din 17.07.2020, lansat la propunerea SC Compania de Apă Oradea SA, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, privind realizarea obiectivului de investiție „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Adevărului, municipiul Oradea, județul Bihor”.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către SC Compania de Apă Oradea SA în calitate de titular și elaborator proiect, în nota de fundamentare anexată la raportul de specialitate,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin.(2) lit.b), d), alin.(4) lit.a), d), alin. (7) lit. k), art. 139, alin.(3) lit. a) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Adevărului, municipiul Oradea, județul Bihor” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :......................................municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

Indicatori maximali

Valoarea totală a investiției este:           732.940,94 lei cu TVA

din care C+M                                  374.647,10 lei cu TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:           732.940,9 lei / 374.647,10 lei

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI

Capacități

Cantitate

Lucrări aferente rețelei de canalizare menajeră

 • Stație de pompare apă uzată prefabricată Q=10l/s

 • Cămin vane prefabricat amonte SPAU Dn 1200mm

 • Cămin vane prefabricat aval SPAU Dn 1400mm

 • 1 buc.

 • 1 buc.

 • 1 buc.

•   Rețea canalizare menajeră cu tub din material plastic DN315 minim SN8

•   9,00 ml

•  Rețea refulare apă uzată menajeră PE100 SDR17, PN10 Dn 160mm

•   395,00 ml

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

- 6 luni, din care durata de execuție a lucrărilor 3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea, sau alte surse legal constituite aprobate conform legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

 • - Direcția Economică;

 • - SC Compania de Apă Oradea SA, prin grija Direcției Tehnice;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 558


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”