Hotărârea nr. 557/2020

privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.313501 din 13.07.2020 și Raportul de specialitate nr.313505 din 13.07.2020 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea, conform documentației aferente, a lucrării de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului, în lungime de 415 m,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (3) lit. a), b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,

Luând în considerare dispozițiile art. 112, alin. 3 din Ordinul nr. 91/ 2007 emis de către ANRSC prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și a art. nr. 112, alin 3 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, aprobat prin HCL nr. 137/2018,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit. (b), lit. (d), alin. (4) lit. (d), alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) respectiv art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se avizează conform documentației aferente, lucrarea de extindere rețea de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului în lungime totala de 415 m.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Distrigaz Vest Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor;

  • - Primarul municipiului Oradea;

  • - Direcția Tehnică;

  • - S.C. Distrigaz Vest Oradea S.A, prin grija Direcției Tehnice;

  • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 557


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”