Hotărârea nr. 555/2020

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 312716/13.07.2020, în calitate de inițiator și a Raportului de specialitate nr. 312719/13.07.2020 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea;

Conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, actualizată, respectiv,:

 • - art. 61 lit. f) - “În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional, autoritățile publice au obligația să asigure interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual și ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate”;

 • - art.69 alin.(1) - “Autoritățile și instituțiile centrale și locale, publice sau private asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate”

 • - alin (3) - “Limbajul mimico-gestual și limbajul specific al persoanei cu surdo-cecitate sunt recunoscute oficial ca mijloace de comunicare specifice persoanelor cu handicap auditiv sau cu surdocecitate.”

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.„d”, lit. „e”, alin. (7) lit „b”, alin. (9) lit. „a”, art 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.

 • „ a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea în vederea asigurării de interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual, pentru persoanele cu deficiență de auz din municipiul Oradea, care se adresează instituției de interes public local - Direcția de Asistență Socială Oradea,conform anexei, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul municipiului Oradea,

 • Instituția Prefectului județului Bihor,

 • Direcția de Asistență Socială Oradea,

 • Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea, prin grija DAS Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020
Nr. 555

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Anexă la H.C.L.nr. 555/2020

ACORD DE PARTENERIAT

 • I . Părțile:

 • 1 .DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA, cu sediul în Oradea, Str. Primăriei 42, tel: 0259/441677, e-mail:daso@rdsor.ro, reprezentată legal prin d-na Arina Moș, în calitate de director executiv

Nr............... din ...................

și,

 • 2 .ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA ORADEA cu sediul în Oradea, str. Gen. Traian Moșoiu nr. 20 tel/fax 0359 449382, e-mail: filiala_surzilor_ oradea@yahoo.com, reprezentată legal prin dl. Todor Viorel - Victor în calitate de președinte Nr................din................

 • II . Obiectul acordului de parteneriat

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie asigurarea de interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual pentru persoanele cu deficiență de auz și creșterea calității serviciilor sociale acordate persoanelor cu deficiențe de auz din municipiul Oradea, care se adresează instituției de interes public local - Direcția de Asistență Socială Oradea.

 • III .Obligațiile părților

  II I.1. Direcția de Asistență Socială Oradea, se obligă:

  > organizarea, în colaborare cu partenerul, de diverse întâlniri (mese rotunde, seminarii, consfătuiri, simpozioane);

 • > colaborarea în vederea desfășurării în condiții optime a activităților de informare și consiliere a persoanelor cu dizabilități auditive în vederea identificării oportunităților de integrare socială;

 • > respectarea drepturilor beneficiarilor;

 • > respectarea confidențialității cu privire la datele beneficiarilor.

 • I II.2. Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Bihor, se obligă:

 • > asigurarea de interpreți autorizați în limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiență de auz din municipiul Oradea care se adresează instituției partenere (pentru anchete sociale sau diverse alte probleme sociale);

 • > asigurarea gratuită a serviciilor menționate mai sus, ori de câte ori este nevoie;

 • > informarea membrilor surzi ai asociației cu privire la toate acțiunile întreprinse de instituția parteneră pentru integrarea și protecția socială a acestora;

 • > organizarea, în colaborare cu partenerul, de diverse întâlniri (mese rotunde, seminarii, consfătuiri, simpozioane);

 • > colaborarea în vederea desfășurării în condiții optime a activităților de informare și consiliere a persoanelor cu dizabilități auditive în vederea identificării oportunităților de integrare socială;

 • > respectarea drepturilor beneficiarilor;

 • > respectarea confidențialității cu privire la datele beneficiarilor.

 • IV . Durata:

Durata prezentului acord de parteneriat este de 48 luni, începând cu data aprobării acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Durata prezentului acord poate fi modificată prin acordul părților, prin act adițional.

V.Rezilierea acordului de parteneriat se va face în situația în care una dintre părți nu-și respectă obligațiile asumate prin notificarea partenerului, înainte cu cel puțin 30 de zile calendaristice.

 • VI. Încetarea acordului de parteneriat - prezentul acord de parteneriat, încetează la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat sau în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate.

 • VII. Dispoziții finale - părțile au dreptul pe durata îndeplinirii prezentului acord de parteneriat, de a conveni modificarea clauzelor prin act adițional, cu condiția ca părțile să notifice solicitarea cu 30 de zile calendaristice înainte.

Prevederile prezentului acord se vor completa cu prevederile legislative în vigoare.

Limba care guvernează prezentul acord de parteneriat este limba română și va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Direcția de Asistență Socială Oradea DIRECTOR EXECUTIV

Arina Moș


Asociația Națională a Surzilor din

Romania, Filiala Oradea PREȘEDINTE Todor Viorel-Victor


Serv. Resurse Umane-Salarizare

ȘEF SERVICIU

Florentina Șchiop

DIRECTOR ADJUNCT

Platon Angelica

Vizat Juridic, DIRECTOR EXECUTIV

Eugenia Borbei