Hotărârea nr. 552/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere imobil pentru amenajare birouri si camere de inchiriat str. Aurel Lazar, nr.9, nr.cad. 195872, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil pentru amenajare birouri și camere de închiriat str.Aurel Lazar, nr.9, nr.cad. 195872, Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 293818 din 23.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.294041 din 23.06.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil pentru amenajare birouri și camere de închiriat, str.Aurel Lazar, nr.9, nr.cad. 195872, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.3864/04.07.2019, la inițiativa beneficiarului ^^^^^H, proiect elaborat către SC Archibet SRL, arh. Ane Marie Szabo, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor privind extinderea pe orizontală și verticală a unui imobil situat în Zona Centrală Protejată, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat UTR SZCP 01 - Subzona Olosig - Centru - Parcul Traian;

Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizeaza pe str.Iosif Vulcan.

Terenulstudiatînsuprafatăde 1230',0jmpesteidentificat cu nr.cad.195872 înscris în CF nr.195872 Oradea (proprietari ^^^^^^^^^I^^H^^H^^^^^^^H).

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art. 139, alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil pentru amenajare birouri și camere de inchiriat, str.Aurel Lazar, nr.9, nr.cad. 195872, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementarile specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează construirea unor corpuri noi de cladire în ZCP, se impune elaborarea unui PUD pentru parcela pe care aceasta urmează a se edifica, PUD elaborat pe baza unui studiul istoric care include și parcelele învecinate pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban și modul de ocupare a terenului.

Se propune extinderea pe orizontala a clădirii existente și mansardarea acesteia, conform proiectului nr.2196/2019;

 • - Regim înalțime: D+P+M (corpul de la frontul străzii, respectiv P+2E+R (corpul din frontul II);

 • - POT propus = 44,2%; CUT propus = 1,27 (indici raportați la întreaga incintă studiată);

 • - Corpul nou de clădire va fi amplasat conform propunerii prezentate în planșa U04.b, în prelungirea celui existent, pe mejdia dreaptă, la minim 2,5m față de mejdia stangă, la minim 2,0m față de parcarea publică care se va construi pe baza unui proiect initiat de Primaria Municipiului Oradea;

 • - Spațiile noi amenajate vor avea destinația de birouri și camere de închiriat;

 • - O parte din terenul identificat cu nr.cad.195872 va fi afectat de proiectul public, asa cum rezultă din planșa U.04.b.

 • - Locurile de parcare aferente funcțiunii vor putea fi asigurate în parcarea publică care va avea o capacitate de 145 locuri, conform regulamentului ce se va stabili pentru parcarea respectivă;

Circulații și accese: În prezent accesul pietonal în incintă se realizează din str.Aurel Lazar, iar accesul auto se realizează indirect din str.Aurel Lazar prin gang de acces comun în curtea interioară;

Dupa finalizarea investiției publice, accesul auto la parcarea publică se va realiza din str.Iosif Vulcan. Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă.

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize;           _______________________

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,                            , prin grija Compartimentului

Urbanism și Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Direcția Mnagement Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • - Direcția Juridică;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 552


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”