Hotărârea nr. 551/2020

privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii portiv ART NOUVEAU”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat "Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 318513 din 17.07.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.318447 din 17.07.2020, prin care Instituția Arhitectului Șef - Primăria Municipiului Oradea propune aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului "Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU", proiect derulat în cadrul Programului Transnațional Dunărea.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit.d), art. 139, alin. (3) lit. d) și e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă participarea și contribuția proprie a Municipiului Oradea în cadrul proiectului "Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU", cod DTP748, acronim ART NOUVEAU2, finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat, după cum urmează:

Bugetul total alocat Primăriei Municipiului Oradea în cadrul proiectului, respectiv 358.825 Euro din care:

  • - Fonduri nerambursabile - 85%                305.001,25 Euro;

  • - Co-finanțare națională - 13%                    46.649,04 Euro;

  • - Contribuția Municipiului Oradea - 2%              7.174,71 Euro.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiul Oradea.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Direcția Juridică;

  • - Direcția Economică;

  • - Instituția Arhitectului Șef;

  • - Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural;

  • - Se publică pe www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 551

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”