Hotărârea nr. 550/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reparcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M) si reglementare acces la parcele, str. Calistrat Hogas, nr.cad. 170407, 199715, 174815, 185504, 205771, 199767, 199714, 199766 – Oradea

România

Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reparcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M) și reglementare acces la parcele, str. Calistrat Hogas, nr.cad. 170407, 199715, 174815, 185504, 205771, 199767, 199714, 199766 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 313490 din 13.07.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 313491 din 13.07.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reparcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M) și reglementare acces la parcele, str. Calistrat Hogas, nr.cad. 170407,’ 199715, 174815, 185504, 205771, 199767, 199714, 199766 - Oradea Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului                      în vederea stabilirii condițiilor de

reparcelare a terenurilor studiate și reglementarea accesului la parcele, pe o parcelă situată în UTR LiL, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

 • - Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea nord-estică a localității, în zona de dealuri, delimitat la est de str. Calistrat Hogas, str. Dimitrie Anghel, în rest de terenuri aflate în proprietate privată.

 • - Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat parțial în UTR LiL - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse în zone cu livezi și vii. Parcelele destinate pentru construire de locuințe unifamiliale sau bifamiliale, sunt prevazute în UTR LiL;

 • - Regim maxim de înalțime admis: S+P+1+R sau D+P+M/R, cu Hmax.coama = 10,5m.

 • - POT maxim admis = 35,0% CUT maxim admis = 0,9;

 • - Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Calistrat Hogas respectiv str. Dimitrie Anghel. Situația juridică

Terenul studiat are o suprafață de 12.101,0mp și este identificat cu._______________________________________

 • - nr.cad. 170407 înscris în CF nr. 170407 - Oradea, proprietari ^^^^^^^^^^^^^^^^^^J;

 • - nr.cad. 199714 înscris în CF nr. 199714 - Oradea, proprietar

 • - nr.cad. 199715 înscris în CF nr. 199715 - Oradea, proprietar ^^^^^^^^^^|;

 • - nr.cad. 174815 înscris în CF nr. 174815 - Oradea, proprietari                   întăbulare drept de uzufruct viager

nr.cad. 185504 înscris în CF nr. 185504 - Oradea, proprietari nr.cad. 205771 înscris în CF nr. 205771 - Oradea, proprietari, nr.cad. 199766 înscris în CF nr. 199766 - Oradea, proprietar

 • - nr.cad. 199767 înscris în CF nr. 199767 - Oradea, proprietar

În prezent terenul studiat este parțial liber de construcții (construcții existente situate pe terenul cu nr.cad. 170407, 205771, 174815);

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art. 139, alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reparcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M) și reglementare acces la parcele, str. Calistrat Hogas, nr.cad. 170407, 199715, 174815, 185504, 205771, 199767, 199714, 199766 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Descrierea soluției propuse

Se propune reparcelarea terenurilor cu nr.cad.170407, 205771, 199766, 185504, 174815, 199714, 199715, 199767, astfel:

 • - 10 loturi pentru construire de locuințe individuale/semicolective cu max.2 unități locative, din care 7 loturi fără

construcții (P1-P7) și 3 loturi cu construcții existente (P8-P10);

 • - 2 loturi cu destinația drum privat cu profil transversal variabil de la 5m pana la 9m, prevăzut cu zona de

întoarcere (Lot 11 si Lot 12);

 • - 1 lot pentru reglementarea profilului străzii Calistrat Hogas, la 10,0m (Lot 13);

Reglementari pentru parcelele noi propuse P1 - P7:

 • - Funcțiuni: locuințe unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unități locative) și utilizări admise cu condiționări conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, corespunzatoare UTR LiL;

 • - Suprafață parcele: min.850,0mp;

 • - Număr loturi propuse: 7 loturi destinate amplasării de locuințe unifamiliale sau semicolective (cu max. 2 unități locative);

 • - Regim maxim de înalțime: S+P+1+M sau D+P+M/R, cu Hmax. coama/atic = 10,50m;

 • - POT max propus = 35,0%; CUT max propus = 0,9;

 • - Limita de implantare gard: 6,0m din axul str.Dimitrie Anghel, 5,0m din axul str. Calistrat Hogas, respectiv 4,50m din axul drumului privat de acces (Lot 11) și 2,50m din axul drumului privat de acces (Lot 12);

 • - Limita de implantare clădiri: min.12,0m din axul str. Calistrat Hogas, min.7,0m de la aliniamentul drumului privat de acces (drum - Lot 11);

 • - Retrageri față de mejdiile laterale: min.3,0m, excepție făcând anexele aferente locuințelor (filigorii, magazii, etc) care se vor putea amplasa și pe fund de parcela, cu respectarea codului civil, suprafața construită totală a anexelor Smax=25mp, cu respectarea indicilor urbanistici (POT max= 35,0%, CUT max = 0,90);

 • - Retragere spate: min.6m;

 • - Accesul la parcele se va realiza din str. Calistrat Hogas, pe un drum privat nou propus, cu profil transversal de 9,0m pe direcția nord-sud (Lot 11) și profil transversal de 5,0m pe direcția est-vest (Lot 12), prevăzut cu zonă de întoarcere;

 • - Se vor amenaja în incintă:

 • - minim un loc de parcare/unitate de locuit, sau incorporat în clădire;

 • - spații verzi organizate pe solul natural;

 • - platforma destinată colectării deșeurilor menajere, accesibilă din spațiul public;

 • - Garajele se vor amplasa retras la 6,0m de la aliniament, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, condiționat de Hmax.= 3,50m;

o Împrejmuirile orientate spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înalțimea maximă de 80cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. Înaltimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,5m;

 • - Dezvoltarea ulterioară a construcțiilor existente pe parcelele P8, P9, P10 sau construcții noi, se va reglementa prin PUD în cazul în care nu se respectă reglementările din UTR LiL;

 • - Tot în această etapă (dezvoltarea construcțiilor existente/construcții noi pe parcelele P8 și P9) se va reglementa profilul transversal al străzii Dimitrie Anghel la 12,0m;

Utilități

 • - Alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin branșare la rețelele existente în zonă, prin grija și pe cheltuiala beneficiarilor, conform declarației autentificate notarial nr.295/18.06.2020;

 • - Autorizarea construcțiilor pe parcelele studiate prin PUZ este condiționată de obținerea autorizațiilor de construire pentru dotarea zonei cu rețele de utilități (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, drumuri balastate), urmând ca aceste dotări să fie finalizate și recepționate până la data luării în folosință a construcțiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

Dezvoltarea rețelei stradale

 • - Pentru realizarea accesului la parcele se propune dezvoltarea rețelei stradale astfel:

 • - lărgirea str. Calistrat Hogas, în dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 10,0m (5,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • - constituirea unui drum privat nou de acces cu profil transversal de 9,0m pe direcția nord-sud (Lot 11) și profil transversal de 5,0m pe direcția est-vest (Lot 12), prevăzut cu zona de întoarcere;

 • - Terenul necesar lărgirii str. Calistrat Hogas, în dreptul ampalsamentului care a generat PUZ-ul va fi cedat după aprobarea documentației de urbanism în Consiliul Local, conform declarației notariale nr.295/18.06.2020.

 • - Terenul destinat lărgirii străzii Calistrat Hogas se va trece din domeniul privat în domeniul public și se va înscrie în CF ca drum public în favoarea Municipiului Oradea prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar.

 • - La autorizare se va prezenta documentul în baza căruia se va face transferul terenului, din proprietate privata în proprietatea publică a municipiului Oradea și dovada înregistrării respectivului document la Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • - Având în vedere că pe parcelele identificate cu nr.cad.170407 și nr.cad.205771 sunt amplasate construcții la aliniamentul străzii sau cu o retragere foarte mică (case de locuit), reglementarea profilului transversal al străzii Dimitrie Anghel la profil de 12,0m se va realiza în momentul în care se va solicita o dezvoltare a construcțiilor existente sau propunere de construcții noi;

 • - La întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii autorizatiilor de construire se vor avea în vedere recomandările “Expertizei tehnice Af” întocmită de către expert tehnic Af, conf.dr.ing.Bogdan Ion Alexandru.

 • - Amplasamentul se afla în zona de protecție a culoarului de zbor ILS-LOC. Datorită regimului de înalțime redus S+P+1+M sau D+P+M/R, cu Hmax. coama/atic = 10,50m, în corelare cu construcțiile existente în zona studiată, avizul Autoritatii Aeronautice Romane nu este necesar. Înalțimea maximă a construcției propuse nu afectează zona de protecție ILS identificată prin PUG.

Asigurarea utilităților: Extinderea utilităților (apă, canalizare, energie electrică), până la nivelul parcelelor și realizarea drumului privat de acces (drum balastat) se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor, conform declarației autentificate notarial nr. 295/18.06.2020;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUZ, au termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism și Avize;_______

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal,                        |,  prin grija Instituției Arhitectului sef.

Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Direcția Tehnică;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Direcția Juridică;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 550


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”