Hotărârea nr. 55/2020

privind modificarea anexei H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

e434b1de17cc374ca5659dbf94af549c03147e1f95860122f026f7f6b36820b7


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  BIHOR

MUNICIPIUL  ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea anexei H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 23859 din 27.01.2020 și  Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 23393 din data de 27.01.2020, întocmit de către Direcţia Juridică – Asociația de Proprietari, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea,

          Luând în considerare H.C.L. nr.  86/2019  privind modificarea anexei H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

          Având în vedere prevederile art. 96 alin. 1, 2 și 5 din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale precum și cele ale Ordinului 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, emis de Ministrul Educației Naționale;

          Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

          În baza art. 129  alin. (2),  lit. d), alin. (7) lit. a),  art. 139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,         

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

          Art.1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Oradea, conform Anexei care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Juridică.

          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Prefectul Judeţului Bihor

·         Direcţia Juridică – Asociația de Proprietari

·         Reprezentanții autorității administrației publice locale, desemnați în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, prin grija Direcției Juridice – Asociația de Proprietari.

·         Inspectoratul Școlar Județean Bihor ,

·         Se publică în M.O. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 55

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila