Hotărârea nr. 548/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinte bifamiliale, str. Alba Iulia, nr.cad. 177466, 201689 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T A R A R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinte bifamiliale, str. Alba lulia, nr.cad. 177466, 201689 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 311445/10.07.2020, în calitate de initiator și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.311588/10.07.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de detaliu - Construire locuințe bifamiliale,, str.Alba lulia, nr.cad. 177466, 201689, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.5562/26.09.2019, la initiativa beneficiarului            | si continuata de catre SC

INTERNAȚIONAL LOGISTIC WORLD SERVICE SRL, proiect elaborat de catre arh.Covacescu Raluca, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentatia are ca scop stabilirea conditiilor privind mobilarea a doua parcele adiacente situate pe Alba Iulia, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea in zona de dealuri, zona cu potential maxim si mediu de alunecare

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Liu - zona pentru locuințe cu regim redus de inaltime dispuse in parcelar de tip urban,

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (S+P+E+M/R);

POT maxim admis = 35,0%; CUT maxim admis = 0,9;

Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str.Alba Iulia.

Terenul studiat are o suprafata totală de 571,0mp (suprafata masurata), fiind identificat cu nr.cad.177466 inscris in CF nr.193002, nr.cad.201689 inscris in CF nr.201689 (proprietar SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD SERVICE SRL Rețele tehnico edilitare: In zona exista retele de apa, canalizare si energie electrica pe pe str.Alba Iulia;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art. 139, alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuinte bifamiliale, str. Alba Iulia, nr.cad. 177466, 201689, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentatia de urbanism se studiaza posibilitatea de mobilare a doua loturi adiacente situate in UTR Liu.

Se propune construirea a doua corpuri de cladire (cu cate doua unitati locative fiecare), conform proiectului nr.245/20;

 • - Regim de inaltime propus: D+P;

 • - POT propus = 35,0%, CUT propus = 0,7; CUT maxim = 0,9;

Cladirile se vor amplasa conform propunerii prezentate in plansa U05:

 • - limita de implantare: la aliniamentul str.Alba Iulia, strada cu front construit ;

 • - retragere fata de mejdiile laterale: pe mejdia comuna, cu retragere de minim 3,0m fata de mejdiile extreme;

 • - retragere fata de mejdia posterioara - minim 6,0m;

Garajele si anexele se vor amplasa cu respectarea reglementarilor specific UTR Lil

La intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de construire se vor avea in vedere recomandarile “Expertizei tehnice privind riscurile naturale de instabilitate ale masivului de pamant pentru amplasament” intocmita de catre expert tehnic Af ing.Bogdan Ion Alexandru

In incinta se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit

Accesul auto si pietonal se va realiza din str.Alba Iulia, strada cu front construit;

Echiparea tehnico-edilitara

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona; Evacuarea apelor menajere se va realiza in reteaua de canalizare existenta pe str.Alba Iulia iar colectarea apelor pluviale se va realiza prin rigole directionate catre un rezervor subteran cu pompa care sa evacueze apa inspre reteaua pluviala;

Art.2 . Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Compartimentul Urbanism si Avize,

 • Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliul, SC INTERNAȚIONAL LOGISTIC WORLD SERVICE SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea ;

 • Directia Juridica;

 • Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 548

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”