Hotărârea nr. 547/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hale depozitare str. Calea Santandrei, cad.196049 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hale depozitare str. Calea Santandrei, cad.196049 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.288832 din 18.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.290239 din 19.06.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hale, str.Calea Santandrei, nr.cad.196049 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.6780/22.11.2019, la inițiativa beneficiarei SC VANDANA COM SRL, proiect elaborat către SC Poliart SRL, arh.Tivadar Daniel, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de mobilare a unei parcele situată în zona de activități economice terțiare, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară;

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de sud a localității;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR UEt - zonă de urbanizare pentru activități economice terțiare, transformată în UTR Et prin PUZ aprobat cu HCL nr.496/2019.

Regimul de înălțime maxim admis este (1-3S)+P+5E+ R);

POT maxim admis = 50,0%; CUT maxim admis = 2,4;

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str.Calea Santandrei.

Terenul studiat are o suprafață de 15003,0mp și este identificat cu nr.cad.196049 înscris în CF nr.196049 (proprietar Parohia Ortodoxă Română Velența I, cu contract de constituire a dreptului de superficie în favoarea beneficiarei SC VANDANA COM SRL)

Rețele tehnico edilitare: În zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrică pe str.Calea Sântandrei;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001;

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art. 139, alin. (3) lit. e) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hale, str.Calea Sântandrei, nr.cad.196049 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune construirea a doua hale de depozitare care vor deservi activitatea economică ce se desfășoară în incinta SC Vandana SRL din vecinatatea estică. Amplasarea clădirilor pe parcelă se va realiza conform propunerii prezentate în planșa 03/U: în frontul II al str.Calea Sântandrei, pe mejdia estică, retrase la minim 20,0m față de mejdia vestică, respectiv minim 16,0m față de mejdia sudică;

 • - Regim de înalțime: P;

 • - POT propus = 11%; POT maxim = 50,0%; CUT propus = 0,11; CUT maxim = 2,4;

Dezvoltările ulterioare pe parcelă vor avea în vedere încadrarea în valorile maxime ale indicilor urbanistici împreună cu dezvoltarea de pe parcela identificată cu nr.cad.200433.

 • - În incintă se vor amenaja 28 locuri de parcare aferente funcțiunilor;

 • - Spații verzi amenajate: minim 20,0% din suprafața terenului;

Circulații și accese: accesul în incintă se va realiza indirect din str.Calea Sântandrei, pe drumul privat identificat cu nr.cad.191364, peste terenul identificat cu nr.cad.205852, asupra căruia se instituie drept de servitute (act notarial nr.397/13.03.2020);

Reglementarea profilului transversal al str.Calea Sântandrei, în dreptul amplasamentului studiat, la 50,0m, conform PUZ aprobat cu HCL nr.332/2018 se va realiza într-o etapă ulterioară (terenul neaflându-se în proprietatea inițiatorului PUDului). Suprafața de teren necesară lărgirii str.Calea Sântandrei va trece din proprietate privata în domeniul public.

Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC VANDANA COM SRL, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Juridică;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 547


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”