Hotărârea nr. 546/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.194674, 201145, 201146, 179085 Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe și reglementare acces, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.194674, 201145, 201146, 179085 Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.312668 din 13.07.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.312686 din 13.07.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuințe și reglementare acces, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.194674, 201145, 201146, 179085, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.1254/11.03.2019, la inițiativa beneficiarIor                                          , proiect elaborat de către A D&C, arh.Czirjak Levente,

specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de parcelare a unui teren în vederea construirii de locuințe, reglementarea accesului la parcele, organizarea rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a localității.

Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Lil - zona de locuințe individuale cu regim redus de înălțime dispuse în zone de livezi și vii.

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizeaza pe str.Calea Bihorului.

Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafață de 2644,0 mp, este identificat cu nr.cad.201146 înscris în CF nr201146(propnetarjri^^^H^^^^MM), nr.cad.201145 înscris în CF nr.201145 (proprietari

ni.cad.194674 înscris in cf hi.19167! (proprietar ^^^^J), la care se adauga drumul privat (S=^32jmp)identificatcunr.cad.V9085înscnsînCFnr.179085 (proprietari^^H^^^I^^^^^H^^^H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M).

Rețele tehnico edilitare: În zonă există rețele de apă, canalizare și energie electrică pe str.Calea Bihorului;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art. 139, alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire de locuințe și reglementare acces, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.194674, 201145, 201146, 179085, Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona de studiu a PUZ -ului este aria delimitată de Calea Bihorului, limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.924/2018, limita zonei studiate prin PUZ aprobat prin HCL380/2017 și drumul privat care asigură accesul la parcelele identificate cu nr.cad.155276, nr.topo.2448, nr.topo.5931.

Terenul care a generat PUZ-ul se va dezmembra rezultând 5 loturi destinate construirii de locuințe unifamiliale sau cu 2 unități locative (2 loturi existente și 3 loturi provenite din dezmembrare).

Suprafața minimă a loturilor: 440,0mp

 • - POT max = 35,0%, CUT max propus = 0,90;

 • - Regim maxim de = S+P+E+M/Er

Zonele de implantare a construcțiilor sunt figurate în planșa 3/U;

 • - retragerea față de aliniament; minim 3,0m de la aliniamentul drumului drumului privat constituit conform PUZ aprobat cu HCL nr.924/2018, respectiv minim 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces la parcele;

 • - retrageri față de limitele laterale: minim 3,0m față de mejdia estică, minim 2,0m față de mejdia vestică;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: minim 3,0m (raportat la drumul privat de acces);

Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit în incintă sau încorporat în clădire;

Zone verzi amenajate pe fiecare parcelă: minim 40,0%;

Garajele și anexele se vor amplasa cu respectarea reglementarilor specific UTR Lil;

Restul terenului cuprins în zona de studiu va rămâne în UTR Lil cu reglementarile specifice conform RLU afferent PUG

 • 2. Dezvoltarea rețelei stradale

Accesul la parcelele studiate se va realiza indirect pe un drum privat (identificat cu nr.cad.179085) cu profil transversal de 7,0m prevăzut cu zona de întoarcere în dreptul lotului 2, conform propunerii prezentate în planșa 3/U; Echiparea tehnico-edilitară

Parcelele vor fi racordate la rețelele de energie electrică, apă și canalizare existente pe str.Calea Bihorului prin extinderea acestora prin grija și pe cheltuiala beneficiarilor (conform declarației autentificate notarial).

Autorizarea construcțiilor pe parcelele studiate prin PUZ este condiționată de obținerea autorizațiilor de construire pentru dotarea zonei cu rețele de utilități (apă, canalizare menajeră și pluvială, energie electrică, drumuri balastate), urmând ca aceste dotări să fie finalizate și recepționate până la data luării în folosință a construcțiilor autorizate pe parcelele studiate prin PUZ;

 • Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ trebuie puse în aplicare.

 • Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize; __________________________________

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, ^^^^^^^^^^^^^^^^|, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Juridică;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 546


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”