Hotărârea nr. 545/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familială P, anexă si imprejmuire str. Bulgarilor nr. 4B, nr.cad. 177260 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familială P, anexă și împrejmuire str. Bulgarilor nr. 4B, nr.cad. 177260 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.312491 din 13.07.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.312496 din 13.07.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: Construire casă familială P, anexă și împrejmuire str. Bulgarilor nr. 4B, nr.cad. 177260 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1467/23.03.2020, la inițiativa beneficiarului                      , proiect

întocmit de către arh. Blaga Ileana - specialist cu drept de semnătură RUR.

Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unei clădiri cu destinația locuință, pe o parcelă situată pe str. Bulgarilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona de dealuri, cu potențial de alunecare redus;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR Liu - zona de locuințe cu regim redus de înalțime dispuse în parcelar de tip urban.

Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (S+P+E+M/R);

POT maxim admis = 35,0%; CUT maxim admis = 0,9;

Legatura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează din str. Bulgarilor.

Situația juridică

Terenul studiat are o suprafață de 476mp și este identificat cu nr.cad.177260 înscris în CF nr.177260, Oradea, proprietar ^^^^^^^^|.

Rețele tehnico edilitare: În zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrică pe str. Bulgarilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art. 139, alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P, anexă și împrejmuire str. Bulgarilor nr. 4B, nr.cad. 177260 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele situate în UTR_LiL, care nu respectă condițiile de construibilitate definite de RLU aferent PUG, având adâncimea mai mică decât frontul la stradă iar propunerea de mobilare nu respectă reglementările specifice UTR LiL cu privire la retragerile față de mejdiile laterale și posterioare;

Se propune construirea unei locuințe de tip unifamilial și anexa (garaj) care vor fi amplasate conform propunerii prezentate în planșă U/3 și împrejmuire teren.

 • - Regim de înalțime propus: P;

 • - POT propus = 32%; POT maxim=35%

 • - CUT propus = 0,32; CUT maxim = 0,9;

Locuința se va amplasa astfel:

 • - la 4,0m de la aliniamentul str. Bulgarilor (corpul principal de clădire);

 • - retrageri față de mejdii: minim 4,0m față de mejdia stângă, minim 11,0m față de mejdia dreaptă și minim 1,8m

față de mejdia posterioară;

Anexa se va amplasa pe mejdia dreaptă, la min.8,0m față de aliniament, la minim 1,0m față de mejdia posterioară, respectiv la minimi 6,4m față de locuință;

 • - se va amenaja minim un loc de parcare în incintă sau încorporat în clădire;

 • - zone verzi amenajate: min.40%;

 • - La întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire se vor avea în vedere recomandările Expertizei geotehnice nr. 318/2020 ”privind riscurile naturale de instabilitate ale masivului de pamant pentru construire casă familială P, anexă (garaj) și împrejmuire, Oradea, str. Bulgarilor nr. 4B, nr. cad. 177260” întocmită de către expert tehnic, Conf. Dr. Ing. Bogdan Ion Akex.

Circulații și accese:

 • - accesul la parcelă se realizează din str. Bulgarilor, care în dreptul amplasamentului studiat are asigurat profilul transversal de 12,0m (6,0m din axul drumului, pe partea beneficiarului), așa cum reiese din planșele u/3, u/4, u/5, u/6;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă;

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize,            _____________________

 • - Beneficiarilor Planului Urbanistic de Detaliu,                         , prin grija Compartimentului

Urbanism și Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 545


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”