Hotărârea nr. 544/2020

privind aprobarea P.U.D. – desființare anexă (corp C2), extindere și recompartimentare casă familială (corp C1), str. Olteniei, nr. 50, nr. cad. 205617 – Oradea.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Desființare anexa (corp C2), extindere si recompartimentare casa familiala (corp C1), str. Olteniei, nr.50, nr.cad. 205617 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 290593/19.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 290595/19.06.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu - Desfiintare anexa (corp C2), extindere si recompartimentare casa familiala (corp C1), str. Olteniei, nr.50, nr.cad. 205617 - Oradea, elaborat la initiativa beneficiarului              |, în vederea stabilirii condițiilor

de desfiintare anexa (corp C2), extindere si recompartimentare casa familiala (corp C1), rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

 • - Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

 • - Amplasamentul studiat este delimitat de str. Olteniei, in rest de proprietati private.

 • - Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR SZCP 01_27 (Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea”).

 • - Regim maxim de inaltime P+E+M cu Hmax.cornisa = 8m și Hmax.coama = 14m, pe străzile cu distanța între aliniamente mai mica de 10m;

 • - POT maxim admis = 60,0%, CUT maxim admis = 1,6 - pentru parcele comune;

 • - Legatura zonei cu reteaua stradala a municipiului se realizeaza pe str. Olteniei.

 • - Pentru orice interventie ce vizeaza modificarea volumetriei unei cladiri / corp de cladire sau construirea uneia noi se

va elabora în prealabil un PUD pentru parcela pe care aceasta e situata.

 • - Situatia juridica

 • - Terenul studiat are o suprafata de 581,0mp si este identificat cu nr.cadastral 205617 inscris in CF nr. 205617 -Oradea, proprietar

 • - In prezent pe teren exista 2 constructii: corp C1- casa S+P+M care se mentine si corp C2- anexa/terasa care este propusa spre demolare;

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiaza de existenta retelelor de apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.c), art. 139, alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Desfiintare anexa (corp C2), extindere si recompartimentare casa familiala (corp C1), str. Olteniei, nr.50, nr.cad. 205617 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate.

Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se propune desființare anexa (corp C2), extindere si recompartimentare casa familiala (corp C1), conform aviz Arhitect Sef nr.200/13.02.2020 si conform proiect nr. 604/2020, plansa U02.3;

 • - Se propune desfiintare anexa (corp C2), extindere si recompartimentare casa familiala existenta S+P+M (corp C1);

 • - Regim de inaltime propus pentru extindere: Parter;

 • - POT propus = 28,0%, - POT max.admis = 60,0%;

 • - CUT propus = 0,52, - CUT max.admis = 1,6;

 • - Extinderea in regim parter se va realiza in spatele casei existente si retrasa la 0,60m fata pe mejdia dreapta (cu respectare cod civil);

 • - Se vor amenaja in incinta:

 • - minim un loc de parcare/unitate de locuit;

 • - spatii verzi organizate pe solul natural, ocupand minim 15% din suprafata totala a parcelei, si vor cuprinde exclusiv vegetatie (joasa, medie si înalta);

 • - un spatiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinat colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

 • - Accesul in incinta, se va realiza din str. Olteniei;

 • - Conform studiului de insorire (stampilat si semnat de verificator atestat) rezulta ca nici o constructie invecinata cu destinatia de locuinta nu este afectata de umbra imobilului proiectat, respectandu-se astfel necesarul minim privind iluminatul natural conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Asigurarea utilitatilor:. alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare, se va realiza prin racord la retele edilitare existente in zona pe cheltuiala beneficiarilor;

Art.2. Reglementarile cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobarii lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Institutia Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,

 • Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu,              , prin grija Institutiei Arhitectului sef. Compartimentul

Urbanism si Avize

 • Directia Tehnica

 • Direcita Patrimoniului Imobiliar

 • Directia Juridica

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 544


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”