Hotărârea nr. 543/2020

privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.07.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.07.2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregiostrat sub nr. 323.101 din 22.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 323.106 din 22.07.2020 întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.07.2020,

Având în vedere adresa nr. 9.361/22.07.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 323.949/23.07.2020 înaintată de societatea Termoficare Oradea SA,

Ținând cont de prevederile:

 • art. 8, alin.2, lit. d), e) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică,

 • art. 43, alin. 5, din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

 • OG nr. 36 din 2 august 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, actualizată,

 • Ordinului nr. 66/2007 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

 • Deciziei ANRE nr. 2.017 din 27.11.2019,

 • Deciziei ANRE nr. 1.103 din 29.06.2020

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă prețul local al energiei termice pentru consumatorii non-casnici (agenti economici) racordati din rețeaua de transport, la nivelul de 258,39 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, începând din 01.07.2020.

Art.2. Se aprobă prețul local al energiei termice pentru consumatorii non-casnici (agenti economici) racordati din rețeaua de distribuție, la nivelul de 404,75 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, începând din 01.07.2020.

Art.3. Se aprobă prețul local al energiei termice pentru consumatorii casnici (populatie) racordati din rețeaua de transport, la nivelul de 258,39 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, începând din 01.07.2020.

Art.4. Se menține prețul local de facturare al energiei termice furnizate in sistem centralizat in Municipiul Oradea consumatorilor casnici (populatie) racordati din reteaua de transport la nivelul de 248,02 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA începând cu 01.07.2020.

Art.5. Majorarea subvenției unitare acordată de la bugetul local pentru energia termică furnizată in sistem centralizat in Municipiul Oradea consumatorilor casnici (populatie) racordati din reteaua primară la nivelul de 10,37 lei/gcal (inclusiv TVA), valabilă începând din 01.07.2020.

Art.6. Se aprobă prețul local al energiei termice pentru consumatorii casnici (populație) racordati din rețeaua de distributie, la nivelul de 323,63 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea începând din 01.07.2020 .

Art.7. Se menține prețul local de facturare al energiei termice furnizate in sistem centralizat in Municipiul Oradea consumatorilor casnici (populatie) racordati din reteaua de distribuție la nivelul de 276,15 lei/gcal (inclusiv TVA), practicat de către societatea Termoficare Oradea SA incepand cu 01.07.2020.

Art.8. Majorarea subvenției unitare acordată de la bugetul local pentru energia termică furnizată in sistem centralizat consumatorilor casnici racordati din reteaua secundara la nivelul de 47,48 lei/gcal (inclusiv TVA), valabilă începând din 01.07.2020.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează societatea Termoficare Oradea SA.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului judetului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Tehnică

 • Direcția Juridică

 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • societatea Termoficare Oradea SA

 • ADI TERMOREGIO

 • Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 543

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”