Hotărârea nr. 542/2020

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 318866 din 20.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 318869/20.07.2020 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Luând în considerare:

- Hotărărea Consiliului Local nr.125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

- prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19,art.36, art.49, art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a), lit. c), lit. f), art.139 alin. (3) art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art.291 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al institutiilor publice si activităților finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă suplimentarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2020-2023, conform anexei nr.4 atașate prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă donațiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 69.600 lei de la persoane fizice pentru susținerea activității echipei de polo.

Art 7. Se aprobă donația în sumă de 160 lei încasată de Colegiul Economic „Partenie Cosma” de la Asociația „Repere” pentru cursurile Cambridge Centre.

Art.8. Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei de 1.088 mii lei, după cum urmează:

 • - pentru „Reparații capitale la Creșa și Grădinița nr. 53” suma de 208 mii

 • - pentru „Reparații capitale la Creșa și Grădinița nr. 28” suma de 577 mii

 • - pentru „Reparații capitale la Școala Gimnazială nr.11” suma de 215 mii

 • - pentru reparații curente la Școala Gimnazială "Dacia" suma de 146 mii

 • - pentru subvenția din bugetul local destinată cofinanțării aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate suma de 442 mii lei

 • - reîntregirea cu suma de 500 mii lei alocată prin HCL nr.326/08.05.2020 proiectului “Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) - etapa 2”.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Primarul municipiului Oradea

 • Direcția Economică

 • Direcția Tehnică

 • Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • Instituția Arhitectului Sef

 • Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

 • Spitalul Clinic Județean de Urgență

 • Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • Muzeul Orașului Oradea- Complex Cultural

 • Termoficare SA

 • Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 542

Hotărârea a fost adoptată 22 voturi „pentru”, 4 voturi „abținere”