Hotărârea nr. 541/2020

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală SA de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în datra de 24 iulie 2020 (prima convocare) și în data de 27 iulie 2020 (a doua convocare).

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în

cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 24 iulie 2020 (prima convocare) și în data de 27 iulie 2020 (a doua convocare)

Analizând referatul de aprobare nr. 320.493/21.07.2020 și raportul de specialitate nr. 320.502/21.07.2020 întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 24 iulie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 27 iulie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 748 din 21.07.2020,

Ținând cont de cele prezentate anterior și de prevederile Legea 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 24 iulie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 27 iulie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A..

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului județului Bihor

  • Direcția Economică

  • Direcția Juridică

  • societatea Administrația Domeniului Public S.A.

  • societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 541

Hotărârea a fost adoptată 18 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 4 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


INTRARE» Nr ^5 IEȘIRE       -------------

We open opportunltfes


Ziua.M. .Luna QL Anu.2^

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor,

România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință'. Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANĂ - supleant

Domnului LIV1U ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 si art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,

Ținând cont de Decizia nr.82/20.07.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație,

Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor Societății (AGEA) pentru de la .ora.15.,30, I» sediul.gocial al Societății sjtaat în PJMtoadto ro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                         T 4-4(0) 0359889.389

R084BTRL00501202P80178xx                                                                                 F +4(0) 0259.408.863

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter                                                                              W www.adlo.ro

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății Ia data de 01.06.2020 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

  • I. 1) 1.1. Aprobarea încheierii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitate de Proprietar, a Actului de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 3.645 m.p. de sub numărul cadastral 204420 - Oradea, în favoarea Societății GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L., în calitate de Rezident al Parcului Industrial EUROBUSINESS III, cu respectarea, în principal, a următoarelor condiții:

  • a) durata de constituire a dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L. este de 25 (douăzecișicinci) ani, iar prețul superficiei (“Redevența”) este de 23 (douăzecișitrei) Euro mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,92 Euro/mp/an, fără T.V.A.;

  • b) suportarea de către Rezidentul Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L. a tuturor cheltuielilor (inclusiv taxe și onorarii) necesare întăbulării dreptului de superficie în favoarea Rezidentului Societatea GLOBEX AUTOMOTIVE S.R.L.

1.2 Mandatarea doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General, pentru ca, în numele și pe seama Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 3.645 m.p. de sub numărul cadastral 204420 - Oradea, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens.

2) Diverse.

3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. în vederea efectuăii tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de Ia data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

IHiRMmiOTîiGonsilidwd® Administrație, directorul general și funcționarii Societățiîenunîictgaiioro repueKffBta paNacționarbraReprezentarea unui acționar de către un membru al Consilhrtcfio3jfe889.389 .sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilorFSot%îâîîf'0S 8â3

,4lOJOfipradea; Binpr, str. Primăriei, nr. 3, parter ....            _                        ‘         W www.adlo.ro

daca fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea ceruta.

2

IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din

Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 27.07.2020 cu începere de la ora 12,30^ la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MAL

CUI RO 247340551J05/2814/12 112008

BANCATRANSILVANIA sucursala Oradea

RO84 BTR L005012O2P8O178xx

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter


E contact@adlo ro

T +4(0)0359.889 389

F +4(0)0259.408,863

W www.adlo.ro