Hotărârea nr. 540/2020

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Comania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui punct de lucru.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui punct de lucru

Analizând Referatul de aprobare al primarului, nr. 319323 din 20.07.2020, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 319328/20.07.2020 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui punct de lucru

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. (a), lit. (d), alin. (3), lit. (d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă, conform Anexei 1.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea S.A.

să voteze „pentru” aprobarea modificării Actului Constitutiv, conform Art. 1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului Județului Bihor

 • Direcția Economică

 • Direcția Juridică

 • Societatea Compania de Apă Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 540

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel VilaS.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A


Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05/14/28.05. 1991

OHSAS18001


Cont: R041BRDE050SV03433450500 E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Capital social :       12.000.000 RON Website: http://www.apaoradca.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3


ACTUL ADIȚIONAL NR. 11 la /\ctul Constitutiv ai SC Compania de Apa Oradea SA .1 05/14/1991, CUI RO 54760

Ari. 3.5 din actul constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA se modifica astfel:

"3.5. Societatea are puncte de lucru la următoarele adrese:

 • a) in municipiul Oradea

 • - Calea Clujului nr. 186

 • - .șos. Borșului nr. 22 L

 • - Str. Petru Rares nr. I/B

 • - Str. Andrei Muresanu nr. 2

 • - Str. Barca ului nr. 202

 • b) in comuna Ținea

 • -Birou m localitatea Ținea, str. Armatei Române nr. 17

 • c) in comuna Sanmartin

 • -Birou in localitatea Sanmartin, la parterul blocului Dl 8

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

încheiat în 4 exemplare originale.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

Pagl/I


MM


A/dk
Cont : R041BRDE050SV03433450500 E-mail: apacanal@apaoradea.ro 1 nnn nnn dam

ACTUL ADIȚIONAL NR. 13 la Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA J 05/14/1991, CUI RO 54760

Art. 3.5 din actul constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA se modifica astfel:

” 3.5. Societatea are puncte de lucru la următoarele adrese:

 • a) in municipiul Oradea

 • - Calea Clujului nr. 186

 • - șos. Borșului nr. 22L

 • - șos. Borșului nr. 22F

 • - Str. Petru Rares nr. 1/B

 • - Str. Andrei Muresanu nr. 2

 • - Str. Barcaului nr. 202

 • b) in comuna Ținea

 • -Birou in localitatea Ținea, str. Armatei Române nr. 17

 • c) in comuna Sanmartin

 • -Birou in localitatea Sanmartin, la parterul blocului D18

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

încheiat în 4 exemplare originale.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA