Hotărârea nr. 54/2020

privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

2b44c384cc5b3e60d3478d58100b03ba4f206b1c9edd0507c9110642611b5a3b


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 H O T Ă R Â R E

 
privind
aprobarea  actualizării Actului Constitutiv și a Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI

 

           

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 24842 din 27.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 24848 din 27.01.2020, întocmit de Direcția  Juridică,  prin care se propune Consiliului Local al Municipiului  Oradea  aprobarea  actualizării Actului Constitutiv și a Statutului   Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI,

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

  Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor  art. 129  alin. (2) , lit. (e), alin. (9)  lit. (a)  și  art. 139 alin. (3) lit. f)  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

Art.1. Se aprobă  actualizarea Actului constitutiv și a  Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI, conform Anexei 1  la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o                  Primaria Municipiului Oradea

§  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

§  Direcţia Juridică

§  Direcția Economică

§  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

§  Municipiul Timișoara

§  Municipiul Cluj Napoca

§  Municipiul Arad

§  Se afişează pe site-ul www.oradea.ro şi se publică în M.O. al judeţului Bihor

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 54

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila