Hotărârea nr. 539/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a modernizării Pieței Cetate respectiv retragerea dreptului de concesionare asupra acestora de la operatorul Administrația Domeniului Public SA.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a modernizării Pieței Cetate respectiv retragerea dreptului de concesionare asupra acestora de la operatorul Administrația Domeniului Public SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr. 319519/20.07.2020, în calitate de inițiator și Raportul de specialitate nr. 319530 din 20.07.2020 , întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a modernizării Pieței Cetate respectiv retragerea dreptului de concesionare asupra acestora de la operatorul Administrația Domeniului Public SA.

În conformitate cu:

  • - H.C.L. 14/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Muncipiului Oradea

  • - art. 2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale,

  • - art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2), lit. (c), lit. (d), alin. (6), lit. (a), alin. (7) lit.( n), art. 139, alin. (3), lit. g , art. 196, alin. (1), lit. (a) si art. 361, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de concesionare asupra bunurilor cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre de la operatorul Administrația Domeniului Public.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 în vederea scoaterii din funcțiune.

Art.3. Municipiul Oradea își va actualiza corespunzător evidențele contabile, iar operatorul Administrația Domeniului Public pe cele extracontabile.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Societatea Administrația Domeniului Public SA și Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Economică;

  • Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020                                           CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 539                                                  SECRETAR GENERAL

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă                                                           Ionel Vila

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 10004/1

Document proveniența: CF nr.204681/2019 nr. 204681 din 30/04/2020

Valoare de inventar: 50.696,76

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Piața Cetate - Hala Parter (C25)

nr.cad.20468l-C25; suprafața desprinsa din nr.de inventar 10004

suprafața construita la sol 482 mp;

suprafața desfășurată 482 mp

construita in anul 1906                     XX                    /

dtaxn. (nx. 4

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/ADP/PIETE/PIATA CETATE

Luna: 6 Anul: 2020

(impa: 1

Cod clasilicăre: 1.5.2.

Data darii în folosința:

Anul: 1988

Luna: 1

Data amortizării complete:

Anul: 2028

Luna: 1

Durata normala de funcționare:

480 LUNI

Domeniul:

Public

Suprafața:

482.000000

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operatii care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

I05 "Rezerve din reevaluare"

10004/1

CF nr 204681/2019:

204681 -30/04/2020

Valoare inițiala

1

50 696,76

Valoare reevaluata

50 696,76

NULL.

50 696,76

Sold final

50 696,76

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 10215

Document proveniența: rap.intrare nr. 165225 din 23/07/2008

Valoare de inventar: 683.652,21

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

HALA CARNE - P-TA CETATE (C7)

nr.cadJ cf.nr.204681-C7                                        2

suprafața construita la sol 194 mp

suprafața desfasurala 194 mp; anul construcției 1927

modernizare hala came

majorare valoare conform raportului de intrare nr 396478/14.12.2017

factura nr 1500190/30.11.2017

Loc de folosința

TOTAL. GENERAL/ADP/PIETE/PIATA CETATE

Luna: 6 Anul: 2020

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.5.2.

Data darii în folosința:

Anul: 2008

1 .una: 7

Data amortizării complete:

Anul: 2056

1 .una: 7

Durata normala de funcționare:

576 LUNI

Domeniul:

Public

Suprafața:

194.000000

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

10215

rap.intrare: 165225-23/07/2008

Valoare inițiala

1

111 417,00

Valoare reevaluata

111 417,00

31/12/2009

Reevaluare:31/12/2009

7.542,93

118.959,93

31/01/2010

Completări reeval 31.12.2009

3.959,93

115.000,00

31/12/2012

Reevaluare Decembrie 2012

16.157,50

131.157,50

31/12/2015

Reevaluare: 31122015

1 888,67

133 046,17

01/11/2017

majorare valoare conform raport de intrare 396478/14.12 2017

523.626,37

656 672,54

28/12/2018

Reevaluare: 28/12/2018

8.129,12

664.801,66

28/12/2018

Reevaluare: 28/12/2018

18.850,55

683 652,21

Sold final

683.652,21

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00