Hotărârea nr. 538/2020

privind solicitarea de trecere din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți de 58.716 mp, din terenul cu nr cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea, situat în zona străzii Armatei Române nr. 1/A

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

Pentru solicitarea de trecere din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți de 58.716 mp, din terenul cu nr. cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea, situat în zona străzii Armatei Române nr. 1/A

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 311625/1 din 10.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 311625/2 din 15.07.2020, întormit de Serviciul Terenuri din cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar, prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru solicitarea de trecere, din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți de 58.716 mp din terenul cu nr. cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea.

Având în vedere că, potrivit CF nr. 194964 - Oradea, terenul - în suprafață de 83.984 mp - identificat cu nr. cadastral 194964 din mun. Oradea, zona str. Armatei Române nr.1/A - este în domeniul privat Județului Bihor.

Întrucât prin Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 12.03.2020 privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în municipiul Oradea, județul Bihor, în care s-a prevăzut realizarea demersurilor pentru preluarea terenului necesar proiectului în proprietatea publică a Municipiului Oradea din patrimoniul Județului Bihor.

Văzând că, prin Hotărârea nr. 58 din 21.05.2020, Consiliul Județean Bihor a dat acordul de principiu pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Bihor, respectiv din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți din terenul situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A, nr. cadastral 194964, CF 194964 - Oradea, în vederea realizării de Primăria Municipiului Oradea a demersurilor necesare aprobării amplasamentului unei viitoare arene sportive.

Ținând seama de faptul că, prin elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul privind "Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv, precum și infrastructura aferentă acestora - Construire Complex Sportiv”, în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică, prin care s-a luat în studiu, pentru realizarea Complexului sportiv, suprafața de 58.716 mp teren din proprietatea Județului Bihor, identificat cu nr. cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (2) și art. 294 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H o t ă r e ș t e:

Art. 1. Solicitarea trecerii cotei părți de 58.716 mp teren, conform anexei, din nr. cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea, din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea edificării unui Complex Sportiv în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv Bihorul și Grădina Zoologică din municipiului Oradea, județul Bihor.

Art. 2. Se declară interesul public local al Municipiului Oradea pentru bunul imobil constând în teren, cu suprafața de 58.716 mp, parte din nr. cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea, aflat în amplasamentul obiectivului de investiții "Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructura aferenta acestora - Construire Complex Sportiv”.

Art. 3. Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru depunerea cererii formulate în baza art. 1 din prezenta Hotărâre, la Consiliul Județean Bihor și pentru semnarea protocolului de predare - primire a terenului.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează primarul Municipiul Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Consiliul Județean Bihor.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • PMO - Direcția Economică

  • Consiliul Județean Bihor, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 16 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 538

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”