Hotărârea nr. 537/2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii \"Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga\"

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii "Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe

str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga"

Analizand Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 315706/15.07.2020 și Raportul de Specialitate inregistrat sub nr. 315694/15.07.2020 intocmit de catre Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitii: "Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga"

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.8895/14.07.2020 privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii cu titlul de mai sus,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În acest context, în temeiul art. 129 alin (2), lit. b), lit. d), alin (4), lit. a), lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 - Codul Administrativ, privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultati din studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investitii:"Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga" dupa cum urmeaza:

 • IV. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Ordonatorul principal de credite: Municipiul Oradea Beneficiar: Termoficare Oradea S.A.

FINANTAREA INVESTITIEI

Valoarea fără TVA:               693.334,52 lei

 • * din care C+M                  576.112,11 lei

Finanțarea investiției se va face din surse proprii ale Termoficare Oradea S.A. și din bugetul local al municipiului Oradea

.

CAPACITATI

Ca urmare a realizarii lucrarii Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga se vor obține urmatoarele capacități:

Rețele termice de transport - agent termic primar: - lungimea totală a rețelei DN 100/200 - lungimea totală conducte DN 100/200 - lungimea totală a rețelei DN 65/140 - lungimea totală conducte DN 65/140 - cămin cu vane sferice DN65 - vană sferică preizolata DN 65 - cămin cu vane sferice DN100 - vană sferică preizolată DN 100 - cămin cu vane sferice DN65

315m

666m

45m

90m

2buc

4buc

1buc

2buc 2buc

 • - cămin cu vane sferice DN100                 1buc

Modul termic complet echipat pentru blocul 1 scara A-B- 1 buc - necesar încălzire - 160 kW

 • - necesar ACC - 250 kW

Modul termic complet echipat pentru blocul 2 scara C-D- 1 buc - necesar încălzire - 160 kW

 • - necesar ACC - 250 kW

 • - acumulator apă caldă de consum - 2500 litri -        2 buc

DURATA DE REALIZARE

Durata de implementare a investiției va fi de 3 (trei) luni, din care durata de execuție a lucrărilor va fi de 1,5 (o lună și jumătate) luni.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Termoficare Oradea SA

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

 • Institutia Prefectului județului Bihor

 • Primarul municipiului Oradea

 • Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

 • Directia Economica din cadrul Primariei

 • Compartimentul Investitii si Avizare Lucrari

 • SC Termoficare Oradea SA

 • Se afiseaza pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 16 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 537

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”