Hotărârea nr. 536/2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții:

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții:

„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent"

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 315487/15.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 315415 din 15.07.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții "Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent",

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin (4), lit. a), lit. d), lit.g), art. 139 alin (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 -Codul Administrativ, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții: "Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent" astfel:

Valoarea totală a investiției este :

Valoare cu TVA:                         167.781.838,61 lei

 • * din care C+M                           44.167.627,19 lei

Valoarea fără TVA:                       141.056.801,10 lei

 • * din care C+M                           37.115.653,10 lei

Eșalonarea investiției ( INV/C+M) inclusiv TVA

Anul I                                     42.802.964,35 lei

din care C+M                             13.172.398,10

Anul II                                       124.978.874,25

din care C+M                             30.995.229,09

Beneficiar: Municipiul Oradea.

CAPACITĂȚI

Se va înlocui grupul energetic G1 din CET Oradea cu motoare termice pe gaze naturale cu funcționare în regim de cogenerare și 2 cazane de apă fierbinte

Unitatea de cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice cu functionare pe gaze naturale de ultimă generație cu parametrii de operare optimi, este o alternativă fezabilă care poate să asigure producția de energie utilă după scoaterea din funcție a Grupului de cogenerare existent, care este la sfârșitul duratei de viață.

Pentru preluarea energiei termice produse in cogenerare sunt prevăzute schimbătoare de caldura apa - apa racordate la reteaua de termoficare.

Unitatea de producție energie termică fără cogenerare va fi realizata cu cazan de apa fierbinte destinat sa acopere necesarul de energie termica la varf impreuna cu agregatele de producere energie termica existente, CAF-uri si CAS-uri.

Capacități

 • Capacități fizice

 • patru motoare termice cu funcționare pe gaze naturale capacitate electrica totală de 25 MW

(-10%...+25%) si capacitate termica minimă totală de 21 MW

 • - doua CAF-uri cu capacitatea 25 MW fiecare, 50 MW total

 • Eficiența utilizării energiei primare la funcționare în regim nominal

 • - pentru motoare in cogenerare minim 85%

 • - pentru CAF-uri minim 95%

DURATA DE REALIZARE

În conformitate cu graficul de realizare a investiției, durata de execuție a lucrarilor pe șantier este de 24 luni, cu o durata de timp pentru lucrari pregatitoare (proiectare, achizitii echipamente, etc.).

FINANȚAREA INVESTIȚIEI se realizează din surse de la bugetul local si bugetul de stat. Investiția va fi realizată în cadrul programului guvernamental Termoficare implementat în perioada 2019- 2027 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006“ respectiv Regulamentul din 6 decembrie 2019 privind implementarea Programului Termoficare (publicat în Monitorul Oficial nr 988 din 09 decembrie 2019), după cum urmează:

 • - minim 15% din surse de la bugetul local

 • - până la 85% de la bugetul de stat

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.2. Se abrogă H.C.L. nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea Indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investitii “Unitate de productie cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului existent” și HCL nr. 338/08.05.2020 privind modificarea art.1 si art.3 din H.C.L. nr. 322/27.04.2020.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Municipiul Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Instituția Prefectului Judetului Bihor

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Direcția Economică

 • Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • Societatea Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 16 iulie 2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 536

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”