Hotărârea nr. 535/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „ Înlocuire rețea de apă și branșamente pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini, str. Dâmboviței”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „ Înlocuire rețea de apă și branșamente pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini, str. Dâmboviței”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr. 310451/09.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 3310460/09.07.2020 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, privind realizarea obiectivului de investiție „Înlocuire rețea de apă și branșamente pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini, str. Dâmboviței”.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către SC Compania de Apă Oradea SA în calitate de titular si elaborator proiect, în nota de fundamentare nr. 21873/03.07.2020

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „ Înlocuire rețea de apă și branșamente pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini, str. Dâmboviței” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite...........Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :......................................municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

Indicatori maximali

Valoarea totală a investiției este:                     818.889,40 lei cu TVA

din care C+M                                  496.043,33 lei cu TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:                                     818.889,40 lei / 496.043,33 lei

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI

-înlocuire rețea de alimentare cu apă PEHD PE100 SDR17 PN10 Dn 110 - 617 m

-înlocuire bramșamente de apă PEHD PE100 SDR17 PN10 Dn 25 - 62 buc.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

- 6 luni, din care durata de execuție a lucrărilor 3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea, sau alte surse legal constituite aprobate conform legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • Direcția Economică;

  • SC Compania de Apă Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 16 iulie 2020 Nr. 535


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”