Hotărârea nr. 534/2020

pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiție „Trecere la 20 kv redresor Salca”.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiție

„Trecere la 20 kv redresor Salca”


Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 297474/25.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 297492/25.06.2020 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, privind realizarea obiectivului de investiție „Trecere la 20 kv redresor Salca”.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către SC Oradea Transport Local SA în calitate de titular si elaborator proiect, în nota de fundamentare nr. 7105/19.06.2020

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție „ Trecere la 20 kv redresor Salca” cu următoarele:


CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


Ordonatorul principal de credite............................................Primarul municipiului Oradea


Beneficiar :...................................................................Oradea Transport Local SA


FINANTAREA INVESTITIEI

Indicatori maximali

Valoarea totală a investiției este: valoare cu TVA: din care C+M

940.397,64 lei

152.744,18 lei


valoare fără TVA din care C+M


794.523,80 lei

128.356,45 lei


Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI FIZICE

punct de conexiune echipat conform schemei electrice monofilare -1 buc. linie electrică subterană 20 kv - 260 m


940.397,64 lei / 152.744,18 lei


lungime traseu x3 conducte (vene) - 780 m

DURATA DE REALIZARE

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 12 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza conform programului de investiții aprobat potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului județului Bihor;

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • Direcția Economică;

  • SC Oradea Transport Local SA, prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 16 iulie 2020 Nr. 534


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”