Hotărârea nr. 533/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico * economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, nr. 290824 din 19.06.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 290890 din 19.06.2020, lansat la propunerea SC Compania de Apă Oradea SA, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, privind realizarea obiectivului de investiție n înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor”.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către SC Compania de Apă Oradea SA în calitate de titular si elaborator proiect, în nota de fundamentare anexată la raportul de specialitate,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. n), art.139, alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „ înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:......................................municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Indicatori maximali

Valoarea totală a investiției este: din care C+M


1.213.335,42 lei cu TVA

1.015.551,60 lei cu TVA


Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:                      1.213.335,42 lei / 1.015.551,60 lei

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI

>

Nr.crt.

Capacități

Cantitate

1.

înlocuire rețea de alimentare cu apă PEID PE100 SDR17 PN10 Dn 110mm

308 m

2.

Extindere rețea de alimentare cu apă PEID PE100 SDR17 PN10 Dn 110mm

26 m

3.

Extindere conductelor de branșare PEID PE100 PN 10 SDR 17 Dn 25 mm

141 m

4.

înlocuire rețea de canalizare menajeră PVC SN8 Dn 500 mm

98 m

5.

Cămine de vizitare - PVC 0 1000 mm

2 buc.

6.

Subtraversare prin foraj orizontal in tub protecție OL 711,2x11,91 mm

40 m

7.

Cămine de racorduri - PVC Dn 315 mm

2 buc.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

-10 luni, din care durata de execuție a lucrărilor 6 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea, sau alte surse legal constituite aprobate conform legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

Direcția Economică;

SC Compania de Apă Oradea SA.

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 533


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"

Chiană Laurentiu Aii I        >