Hotărârea nr. 531/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Iluminat arhitectural al clădirii Casa Venețiana (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultați, privind realizarea obiectivului de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii Casa Venețiana (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 291150 din 19.06.2020 și Raportul de specialitate nr.290863 din 19.06.2020, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii Casa Venețiana (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea;

Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, lucrare prezentată în nota de fundamentare nr.290795 din 19.06.2020;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

i

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza studiu de fezabilitate (SF) și indicatorii tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate (SF), privind realizarea obiectivului de investiție „Iluminat architectural al clădirii Casa Venețiană (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea , cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO • ECONOMICI Al INVESTIȚIEI » ’

Ordonatorul principal de credite :...................................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:....................................................................Municipiul Oradea Oradea

Indicatori maximali:

Valoarea totală a investiției.........272.905,22 lei inclusiv TVA 1229.520,53 lei fara TVA

din care: construcții montaj C+M:.....234.041,07 lei inclusiv TVA /196.673,17 lei fara TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M:

Anul I: 272.905,22 lei inclusiv TVA / 234.041,07 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități:

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb cald 30gr (600mm) -ptr. iluminat coloane laterala stângă

24 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 48 LED alb rece 30gr (1200mm) -ptr. iluminat balcon aparent laterala stângă

1 buc

Corp de iluminat (CIL) tip IMPACT 04 18LED 740 (3328lm; 35W) -ptr. iluminat laterala stângă parter

10 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 48 LED alb rece 30gr (1200mm) -ptr. iluminat centru acoperiș

1 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb cald 30gr (900mm)-ptr. iluminat centru etaj

4 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb cald 30gr (600mm) -ptr. iluminat coloane laterala dreaptă

7 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 24 LED alb rece 30gr (600mm) -ptr. iluminat balcon centrale

3 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 12 LED alb rece 30gr (300mm) -ptr. iluminat coloane balcon stanga-dreapta

2 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 36 LED alb cald 30gr (900mm) -ptr. iluminat etaj coloane laterala dreaptă

2 buc

Corp de iluminat (CIL) tip WW 02 48 LED alb rece 30gr (1200mm) -ptr. iluminat balcon aparent

10 buc

Durata de realizare:

Durata estimată de execuție: - 2 luni

Finanțarea investiției

finanțarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică a municipiului Oradea;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • -  Direcția Economică.

    Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 531


    Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR loriel